Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kombajn podešavanje delova pred žetvu

Kombajn podešavanje delova pred žetvu

ipardKombajn podešavanje . Žetva je od davnina bila kultni i obredni ?in. Dobra žetva je bila sigurnost opstajanja porodice i društva u celini i kao takva uvek zaslužuje posebnu pažnju . Danas kada je proizvodnja hrane u našim uslovima mnogo skupa i ?esto neizvesna zbog globalne promene klimatskih uslova potrebno je gubitke na žetvi smanjiti na najmanju mogu?u meru. Osnovni preduslov je ispravnost svih mašina, opreme i ure?aja koji se koriste od njive do skladišta i kasnije do prerade. Prvi u lancu je svakako kombajn i zato njegovoj pripremi treba pristupiti sa krajnjom pažnjom.

Svaki kombajn u radu mora da ima odre?eni procenat gubitaka ali se oni moraju kretati u minimalnim procentima koji su tehni?ki prihvatljiva mera.

Pri radu u polju prvo je potrebno odrediti optimalnu brzinu kombajna prilago?enu uslovima parcele i sorte i sve pod uslovom da je kombajn u potpunosti tehni?ki ispravan.

Kombajn podešavanje delova pred žetvu

Kombajn je dobro pripremljen i podešen kada na parceli kosi dovoljno nisko-visoko da težinski odnos zrna i slame bude 1:1, jer je tada najbolji izvršaj zrna . U bunkeru zrno treba da bude ?isto i bez primesa i sa što manjim procentom lomljenih zrna.

Najve?i gubici se javljaju na hederu gde se nalazi vitlo, rezni aparat i pužni transporter. Visinu vitla treba biti u proseku podešena na 10-15 cm. ispod klasa, a vitlo treba uskladiti sa brzinom kombajna.

Podbubanj u potpunosti mora biti paralelan sa bubnjemPove?anjem broja obrtaja bubnja i smanjenjem zazora izme?u bubnja i podbubnja postiže se kvalitetan izvršaj i ubiranje i šturih zrna. Raspon broja obrtaja za je?am i pšenicu se kre?e od 850-1200 o/min

 Sabirna ravan mora biti ?ista i sa ispravnim uzdužnim pregradama da masa ne ispada levo i desno kada kombajn radi na bo?nim nagibima što je vrlo ?esto u žetvi u Šumadiji.Za uspešnu žetvu potrebano je sa?initi dobar plan priprema, dobru organizaciju ljudstva, efikasne mobilne ekipe za otklanjanje tehni?kih zastoja kao i siguran i bezbedan transport.

Željko Lazi? dipl.ing.polj.

foto pixabay.com