Tuesday, 13 November, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Količina hraniva za uspešno govedarstvo

Količina hraniva za uspešno govedarstvo

Koli?ina hraniva – Osnovni efekti uspeha u govedarstvu uslovljeni su obimom konzumiranja i efikasnoš?u iskoriš?avanja konzumirane hrane u proizvodnji mleka, prirasta, tova. Koja je to koli?ina hrane koju goveda mogu da konzumiraju, zavisi od niza faktora, a pre svega telesne mase, uzrasta, fiziološkog stanja životinje, na?ina držanja, mikroklime, broja hranjenja, na?ina davanja hrane, kvaliteta hraniva, njegovog spremanja.

 Obim konzumiranja hrane se izražava konzumiranjem suve materije na 100 kg telesne mase goveda. Može se re?i, na osnovu velikog broja nau?nih istraživanja, da uz odre?ena variranja koli?ina konzumirane hrane na 100 kg telesne mase kod muznih krava iznosi 2-3 kg SM ( suve materije). Veoma retko, kod visokoproizvodnih krava, pri intenzivnom sistemu ishrane koli?ina SM može da bude i do 4 kg/100 kg TM ( telesne mase).

 Koli?ina zavisi od tova junadi, zavisno od starosti i TM grla, konzumiranje kod grla do 200 kg težine je 2,8-3 kg.

 Pri telesnoj masi oko 300 kg mogu?nost konzumiranja se smanjuje na 2,1-2,3 kg suve materije  kod obroka. Na kraju tova kada su junad teška oko 400-500 kg i više, konzumiranje se smanjuje na 1,7-1,9 kg SM na 100 TM.

 Kod teladi mogu?nost konzumiranja je najviše uslovljena na?inom ishrane. Ako se radi o isklju?ivo te?noj hrani, tele može da konzumira oko 2 kg suve materije na 100 kg TM, a ako se koristi i suva hrana, mogu?nost konzumacije je 3 kg.

 Koli?ina hraniva za uspešno govedarstvo

Ukoliko se u obroke za goveda više uklju?uju koncentratna hraniva, konzumiranje SM se pove?ava, jer se pove?ava koncentracija energije u SM.

 Što se kabaste hrane ti?e mogu?nost konzumiranja je slede?i:

-Odli?no seno———- 3,0 kg

-Vrlo dobro seno——-2,5 kg

-Prose?no seno——–2,0 kg

-Loše seno————-  1,5 kg

-Zelena hrana———10,0 kg

-Senaža—————–  1,5 kg

-Silaža——————   7,0 kg

Temperatura dosta uti?e na konzumiranje hrane, koje se znatno smanjuje na preko 27 stepeni (?ak i do 60 %). Sve ovo ukazuje na veliki zna?aj mogu?nosti dovoljne konzumacije hrane na proizvodne rezultate.

  Dipl.ing. sto?arstva Goran Joksi?

fotopixabay.com

Koli?ina hraniva

Leave a Reply