Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Mehanizacija » Traktor – koji je najbolji za Vaše gazdinstvo ?

Traktor – koji je najbolji za Vaše gazdinstvo ?

traktor Traktor – Mehanizacija koja se upotrebljava u poljoprivredi se kod  nas retko obnavlja. Država je donela odluku o davanju subvencija za nabavku mehanizacije. Samo treba doneti pravu odluku.

KAKO IZABRATI TRAKTOR?

 Možda ?e Vam ovi saveti olakšati izbor.

 Tržište poljoprivredne mehanizacije danas pruža kupcima nebrojene mogu- ?nosti izbora. Odabir “pravog” traktora posao je koji zahteva dosta istraživanja i razmatranja. Pre nego krenete u investiciju potrebno je znati odgovore na neka pitanja i utvrditi za što vam ta?no traktor treba. U nastavku Vam dajemo neke savete kako odabrati najbolje prilago?eni model i zna?ajke koje pri tome trebate razmotriti.

 Veli?ina i konfiguracija zemljišta

 Polazna ta?ka pri odabiru traktora treba biti veli?ina i konfiguracija vašeg zemljišta. Razmislite o broju hektara koje imate, nagibu vašeg terena, ali i o vašim potrebama  u budu?nosti. Imate li nameru kupovati dodatno zemljište? Kupovina  odgovaraju?eg traktora unapred ?esto je ekonomi?nija od njegove nadogradnje nakon kratkog vremena.

 Namena traktora

 Traktori se  odlikuju univerzalnoš?u korištenja i njihova namena može biti višestruka. Me?utim, njihova osnovna namena odre?uju tehnološke i agrotehni?ke zahteve koje on mora ispunjavati budu?i da odre?eni poslovi zahtevaju specifi?ne priklju?ke i snagu.

 Karakteristike koje treba imati traktor namenjen oranju razli?ite su u odnosu na traktore namenjene transportu ili u odnosu na traktore specijalne namene (koji imaju gume ve?ih dimenzija i mogu?nost odvajanja to?kova). Ukoliko se traktor koristi za setvu i me?urednu kultivaciju mora imati uske gume i mogu?nost podešavanja to?kova. Kod traktora namenjenih za rad u vo?njacima i vinogradima koji se nalaze na nagibima zahteva se nisko težište i mali razmak izme?u to?kova radi smanjenja rizika od prevrtanja te prolaska ispod krošanja.

 Traktori namenjeni za rad u povrtlarstvu moraju imati ve?i broj stepena prenosa s malim brzinama kretanja. Traktori koji se intenzivno koriste u zaštiti bilja trebaju biti opremljeni kabinama s nadpritiskom kako bi se rukovaoc zaštitio od hemijskih sredstava koja se primenjuju.

   Traktori se koriste za:

  • obra?ivanje tla; naoravanje i odoravanje u kombinaciji s razli?itim plugovima (jednobrazdni plug, dvobrazdni plug, trobrazdni plug, diskusni plug, plug sa hidrauli?kim podešavanjem,);
  • usitnjavanje zemlje (u kombinaciji s tanjira?ama i rotacionom kopa?icom); priprema terena za oranje – mal?iranje (u kombinaciji s raznim vrstama mal?era);
  • sa?enje (u kombinaciji s razli?itim vrstama sadilica);
  • prskanje (traktori s priklju?nom prskalicom ili atomizerom);
  • košnju (traktori s raznim priklju?cima; rotacio- nom kosom, prekreta?ima za seno, sakuplja?i- ma sena, balirkama);
  • prevoz tereta (u kombinaciji s raznim prikolica- ma; jednoosovinskom ili dvosovinskom vu?nom prikolicom nosivosti do 4 t,
  • samouto- varnim prikolicama za travu
  • ure?ivanje tla; ?iš?enje, ravnanje ili prenošenje zemlje, peska, šljunka i ostalog sa priklju?enim utovariva?em prenos vode; u kombinaciji sa cisternom za vodu zapremine od 3 do 4 m3.

Tehni?ke karakteristike

Važan kriterij za izbor traktora ?ine tehni?ki pokazatelji traktora. Traktor sa svojom težinom ostvaruje silu vu?e pri ?emu je važna raspodela težine na prednji i zadnji most. Težina traktora, snaga motora, nosivost hidrauli?kih podiznih mehanizama, hidrauli?ki sistem, transmisija i drugo trebaju biti prilago?eni potrebama.

 

Ergonomija

  U osnovnoj verziji nude se traktori kod kojih je nivo buke i nivo negativnih vibrtacija sveden na minimum koji osigurava zdrav radni prostor. Raspored komandi, instrumenata i preglednost obi?no su na visokom nivou i bez dodatne opreme. Za viši nivo opremljenosti dodatno se pla?a višom cijenom traktora.

 Ekonomija

 Uz sve prethodno navedeno, pri kona?noj odluci o izboru modela traktora moramo voditi ra?una i o efektivnosti. Pove?ani ekonomski efekti novog traktora pokazuju se kroz pove?anje prinosa uz niže troškove eksploatacije. Pri donošenju odluke o kupovini traktora jako je bitno i voditi ra?una o broju godišnjih radnih sati. Potrebno je odabrati traktor koji ?e predstavljati najoptimalniji odnos vrednosti i cene u odnosu na naše potrebe.

 Kupljen traktor koji se ne koristi predstavlja samo teret poslovanju. Istovremeno, traktor koji nije dovoljno opremljen ne?e se mo?i koristiti ili ?e to biti neefikasno.

 Kao i u ostalim životnim odlukama, pri kupovini traktora potrebno je odrediti pravu meru koja zna?i “ni previše, ni premalo”.

pss srbija

Leave a Reply