Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

Kiselost mleka, načini njegovog utvrđivanja

muža krava

Odre?ivanjem kiselosti u mleku utvr?uje se svežina i održivost mleka.Ako mleko posle muže stoji ne ohla?eno pove?ava se kiselost za nekoliko sati. Pove?anje kiselosti nastaje zbog razlaganje laktoze i drugih sastojaka mleka dejstvom odnosno pod uticajem mikroorganizma. Stoga kiselost mleka pokazuje svežinu i higijensku ispravnost mleka. Postoji više metoda za odre?ivanje kiselosti mleka:

Alkoholni test – potrebna srestva: etil alkohol 68% (etanol) i pištolj za alkohol. Ova metoda se zasniva na sposobnost alkohola da koaguliše proteine u mleku. Ukoliko mleko koagulira sa 68% alkoholom onda je kiselost izme?u 8-9 SH.

Kiselost mleka, na?ini njegovog utvr?ivanja

Princip rada –vrh pištolja uronimo u mleko i zahvata 3-5 ml mleka, zatim okrenemo pištolj uvis da bi se u posudi prosipalo 3-5 ml mleka sa istom koli?inom alkohola iz pištolja, a zatim promu?kamo posudu. Smesa alkohola i mleka se vizuelno posmatra na prisustvo mehuri?a i grudvice. Koleracija izme?u alkoholnog odre?ivanja  kiselosti/svežine i ?isto?e mleka- testa i nivoa kiselosti po SH metodom: Alkoholni test sa 68% etanol SH:

-Bez koagulisanih mehuri?a do 7

-Mali mehuri?i koji se mogu videti 7-8

-Veliki mehuri?i 8.5-9

 Soxel-Henkel metoda -potrebna srestva: 2% fenol ftalain, 0.1 M NaOH, pipeta i erlenmajer od 200 ml. Uzeti uzorak mleka, zatim 20 ml staviti u erlenmajer gde se doda 3-5 kapi fenolftaleina i promu?ka. Zatim se pipetom dodaje 0,1M NaOH rastvor dok se boja mleka ne promeni od bele do purpurne. Dodata koli?ina (u mililitrima) NaOH se množi sa 2 i dobijena vrednost predstavlja opštu kiselost mleka po SH metodom.

 Odre?ivanje kiselosti pomo?u PH metra -uronimo sondu PH metra u mleko i na digitalnom displeju se o?itava vrednost. Tabela korelacije izme?u PH i SH prilikom upotrebe PH metra.

 Mleko sa kiseloš?u nižom od 6 SH ili je falsifikovano ili je od bolesnih krava.

 Dipl.ing. sto?arstva Sr?an Zafirovi?

Leave a Reply