Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » ZDRAVLJE » KEFIR, fenomenalni mlečni proizvod

KEFIR, fenomenalni mlečni proizvod

kefir

Kefir za zdravlje

Kefir, fenomenalan mle?ni proizvod u doma?instvu. Može se konzumirati u prili?no velikim koli?inama, od 1 do 1,5 l dnevno. U kefiru ima naro?ito mnogo vitamina B, koje stvaraju kvasci.Svarljivost mu je ve?a nego kod mleka: sirovo mleko se zadržava u želudcu 7,5 sati, kuvano mleko 7 sati, kefir iz masnog mleka 4,5 sata i kefir iz obranog mleka 3 sata. Kefir je cenjen ne samo kao hranjivi i osvežavaju?i napitak vrlo prijatnog ukusa, mirisa i privla?nog izgleda, nego i radi svojih lekovitih svojstava. Terapeutska svojstva kefira poti?u od njegove mikroflore tj. od kefirnih zrna. Tako je još 1887. god. priznat kao najbolje sredstvo protiv plu?ne tuberkuloze. Radi lake probavljivosti i podržavanje apetita, upotrebljava se kao sredstvo kod rekonvalescenata i oslabelih osoba. Uspešno se primenjuje za le?enje želuda?nih i crevnih poteško?a i katara, nekih bubrežnih bolesti, odre?enih nadražaja jetre itd. Može se konzumirati u prili?no velikim koli?inama, od 1 do 1,5 l dnevno. U kefiru ima naro?ito mnogo vitamina B, koje stvaraju kvasci. Svarljivost mu je ve?a nego kod mleka: sirovo mleko se zadržava u želudcu 7,5 sati, kuvano mleko 7 sati, kefir iz masnog mleka 4,5 sata i kefir iz obranog mleka 3 sata. Alkohol, u tim koli?inama koje sadrži kefir, podražuje apetit i povoljno uti?e na krvni i nervni sistem.

KEFIR, fenomenakni mle?ni proizvod

Kefir se smatra izvrsnim hranjivim lekovitim sredstvom za dojen?ad i decu sa slabom probavom, lenjom stolicom i uopšte kad se loše ose?aju. Kefirne kulture imaju sposobnost smanjenja holesterola u kefiru. Intenzitet smanjenja holesterola zavisi od tipa kefirnih zrna, tako da neki tipovi kefirnih zrna ve? posle 24 sata mogu smanjiti holesterol i do 62%, a posle tri dana ?uvanja na 8°C i do 84 %. Ovo samo pokazuje da kefir može da se svrsta u grupu mle?nih proizvoda sa sniženim sadržajem holestetpla.

   Izrada kefira u doma?instvu

  Tradicionalni na?in proizvodnje kefira je mogu? u doma?instvu i u manjim mlekarama i vrlo je jednostavan. Pri ovoj proizvodnji kefirna zrna se koriste kao starter kultura. Postupak je slede?i: u pasterizovano ili prokuvano i ohla?eno na 20°C mleko dodaju se kefirna zrna, inkubira se dok se mleko ne zgruša, a to je obi?no 24 sata na 22°C. Posle inkubacije, kefirna zrna se ce?enjem kroz plasti?nu cediljku odvajaju od ostalog mleka. Odvojena kefirna zrna se ispiraju prokuvalom ohla?enom vodom i prekontrolišu da li ima sluzavih, sme?e obojenih ili na neki drugi na?in promenjenih zrna, koja se odbacuju. Posle ispiranja i kontrole, zrna se ponovo prenose u mleko da bi se zapo?eo novi proces fermentacije i ceo postupak se tako ponavlja svaka 24 ?asa.

Kod proizvodnje kefira potrebno je obratiti pažnju na jedan deo zrna do?e 10-15 delova mleka i da je temperatura optimalna. Na temperaturi nižoj od 20°C bakterije se slabije razmnožavaju, pa gljivice postaju dominantne i stvara se više alkohola i ugljen-dioksida, a manje mle?ne kiseline. Dok na višoj tempetaturi gljivice postaju sluzave, a bakterije stvaraju više mle?ne kiseline nego što je uobi?ajeno, pa kefir postaje prekiseo. Proce?eni kefir puni se u boce i zri u frižideru 24-48 sati pri 10-15°C. Ovo zrenje pogoduje rastu kvasca i u ovom periodu nastaje ugljen-dioksid i alkohol, a kefir dobija penušavu konzistenciju.

U doma?instvu najbolje je praviti kefir u zatvorenoj staklenoj tegli na sobnoj temperaturi. Pri tome treba posvetiti posebnu pažnju higijeni pribora koji se koristi. Pripremaju?i kefir na ovaj na?in može se svakog dana u doma?instvu imati zdrav, hranjiv i osvežavaju?i napitak.

 autor-Mr Mirjana Vuli?, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 deo ?lanka preuzetog iz revije “Agronomska saznanja”

 izvor-www.poljoprivreda.info

 

Leave a Reply