Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » KALKULACIJA PRVO !

KALKULACIJA PRVO !

 Kalkulacija prvo – Dobro je uvek prethodno izra?unati, tek potom sejati. Treba poznavati troškove i uslove na tržištu. U ekonomskoj literature navode se razli?ite svrhe, odnosno zadaci kalkulacije, a najzna?ajniji su slede?i:

1./ Kontrola ekonomi?nosti i ekonomske efektivnosti dobijanja proizvoda i usluga i uloženih ?inilaca procesa proizvodnje.

 Zbog toga se u kalkulaciji troškovi raš?lanjavaju kako bi se mogle uo?iti uštede, i omogu?ilo pra?enje kretanja ekonomi?nosti po pojedinim vremenskim periodima.

 2./ Odre?ivanje prodajnih cena proizvoda i usluga. Za proizvode i usluge koji se prodaju na tržištu, a nemaju poznatu tržišnu cenu, polazna osnova za odre?ivanje prodajne cene su prethodno analiti?kom kalkulacijom utvr?eni troškovi, iako se kona?no prodajna cena formira na osnovu ponude i tražnje.

 3./ Utvr?ivanje optimalnog veka koriš?enja sredstava za rad. Na osnovu troškova koriš?enja pojedinih osnovnih sredstava( višegodišnjih zasada, priplodne i radne stoke) utvr?uje se i njihov optimalni vek koriš?enja.- Utvr?ivanje osnovice za osiguranje proizvoda, osnovnih sredstava i sl. Vrednost osiguranja proizvoda koji se dobijaju sopstvenom reprodukcijom, a nemaju poznatu tržišnu cenu tako?e se utvr?uje analiti?kom kalkulacijom( naprimer,  zelena sto?na hrana, višegodišnji zasadi.

 4./ Utvr?ivanje gubitka usled nastalih raznih šteta. Štete koje nastaju na ratarskim i povrtarskim usevima, pri gajenju stoke, u rodu višegodišnjih zasada, usled raznih rizika, kao što su štete od grada, suše, poplava, požara, kra?e, uginu?a i sl. Tako?e se procenjuju na osnovu analiti?kih kalkulacija kojima se utvr?uju troškovi od nastanka štete.

5./ Utvr?ivanje otkupnih cena, visine poreza i drugih dažbina stimulacije proizvodnje pojedinih proizvoda od strane države itd.  Otkupne i garantovane cene, iznosi premija, subvencija i ostalih stimulacija proizvodnje pojedinih proizvoda, tako?e se odre?uju na osnovu troškova utvr?enih u analiti?kim kalkulacijama.

Jeli? Dragana, master menadžer  PSSS  KRAGUJEVAC

Leave a Reply