Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Jesenje đubrenje u našem vinogradu

Jesenje đubrenje u našem vinogradu

Jesenje ?ubrenje. U vinogradima, jesen je period kada radovi jenjavaju. Nakon berbe ?esto na lastarima ostane grozdova koji su nekvalitetni,ošte?eni ili bolesni i koji su kao takvi povoljna sredina za razvoj bolesti i šteto?ina, zato ih treba izneti iz zasada. Ulaskom u fazu zimskog odmora, (nakon opadanja liš?a) najzna?ajnije agrotehni?ke I ampelo-tehni?ke mere u vinogradu su ?ubrenje, obrada zemljišta, rezidba i zaštita od bolesti i šteto?ina.

Osnovno ?ubrenje treba obaviti u decembru. U tu svrhu koriste se organska i mineralna ?ubriva.

1./  Organska ?ubriva se koriste svake tre?e godine a koli?ine zavise od tipa i kvaliteta zemljišta i starosti vinograda. Generalno, po 1 ha potrebno je dodati 20 – 30 t stajnjaka. Osim stajnjaka, kao organsko ?ubrivo može se koristiti treset, kompost a u vegetaciji i zelenišno ?ubrivo. Sadržaj organskih materija u stajnjaku je oko 20%, u tresetu 80% a u biljkama za zelenišno ?ubrenje, prose?no, oko 15%.

2./  Od mineralnih ?ubriva, treba koristiti formulacije 8 : 16: 24; 8 : 4 : 24; 5 :15 : 30, i sl. ?ubriva se mogu rasturiti po celoj površini, u brazde ili oko svakog ?okota posebno a zatim ih treba uneti u zemljište. Zbog slabije pokretljivosti ova ?ubriva se unose pomo?u jednorednog podriva?a ili dvorednog depozitora u intenzivnim zasadima na dubinu 20- 50 cm.

Jesenje ?ubrenje.

Veoma je važno uticati na pove?anje plodnosti zemljišta namenjenog podizanju vinograda, što podrazumeva meliorativno ?ubrenje pre zasnivanja vinograda, sa ciljem privo?enja zemljišta ” kulturi ” tj. vinovoj lozi. U tom cilju obavlja se

  • humifikacija,
  • kalcifikacija,
  • fosfatizacija ili
  • kalizacija,

odnosno oboga?ivanje zemljišta odgovaraju?im i nedostaju?im hranljivim elementima.

Jesenje ?ubrenje u našem vinogradu

U zavisnosti od plodnosti zemljista koli?ine ?ubriva su razli?ite. U tome se ogleda zna?aj hemijske analize zemljišta na osnovu koje se vrši ?ubrenje i eventualna popravka plodnosti. Simptomi sušenja, usporenog rasta mladara i lastara, hloroze i drugih promena boje lista ?esto su uzrokovane upravo nedostatkom ili pak viškom nekog od makro i mikroelemanata bitnih za normalan rast i razvoj vinove loze a nepravilno ?ubrenje je ?esto razlog tome. Zato, pre podizanja vinograda obavezno je odraditi hemijsku analizu zemljišta, a kasnije, za zasade u rodu dovoljno je analizu vršiti svake 3 – 4-te godine.

Vladan Trandafilovi?, dipl.ing.

spec.ampelografije