Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Ječam mrežasta pegavost listova biljke

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam

Jecam pegavost

Je?am mrežasta pegavost – Po?etni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na liš?u u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uve?avaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hloroti?ni oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na je?mu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi deo zrna postaje mrke boje. Gljiva se održava na biljnim ostacima i na zaraženom semenu. Vlažno i hladno vreme pogoduje razvoju patogena.

   Prouzrokova? mrežaste pegavosti je?ma razvija se u širokom temperaturnom rasponu od 3 -31°C (optimum 18-24°C). Optimalna sporulacija gljive je oko 20°C. Dugi topli i sušni period zaustavlja širenje bolesti.

   Na ovaj na?in smanjuje se asimilativna površina samim tim i prinos koji može biti umanjen i do 25%.

   Pored preventivnih mera zaštite strnih žita od bolesti (plodored, zaoravanje zaraženih biljnih ostataka, upotreba deklarisanog semena, otpornijih sorti) poželjan je i hemijski tretman.

   Preporuka proizvo?a?ima je da obi?u svoje useve, naro?ito ako su setvu obavili nedeklarisanim semenom na koje nije nanet fungicid. Ukoliko ustanove prisustvo pega preporu?ljivo je izvršiti fungicidni tretman protektivno-kurativnim preparatima u cilju spre?avanja daljeg širenja patogena, kao i smanjenja njegovog infektivnog potencijala u prole?e i to primenom nekog od slede?ih fungicida:

     – Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil), 1,5l/ha

     – Falcon (a.m. tebukonazol+triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha

     – Acanto plus (a.m. pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha

     – Amistar extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha.

PSSS Niš, Cvetovi? Gordana

PREPORUKA  PIS SRBIJA – UKOLIKO SU SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI JE?MA PRISUTNI NA VIŠE OD 10% LISTOVA DO FAZE PRVOG KOLENCA TREBA URADITI MERE ZAŠTITE FUNGICIDIMA.

UKOLIKO NIJE DOSTIGNUT OVAJ PRAG, PRATITI DALJI RAZVOJ BOLESTI. ŠIRENJE SIMPTOMA NE TREBA PUSTITI IZNAD PRVOG LISTA DRUGOG KOLENCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA NA PRVOM LISTU DRUGOG KOLENCA, NEOPHODNO JE ZAŠTITITI USEV JE?MA.