Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Ječam mrežasta pegavost listova biljke

Ječam mrežasta pegavost listova biljke

jecam

Jecam pegavost

Ječam mrežasta pegavost – Početni simptomi mrežaste pegavosti javljaju se se na lišću u vidu zelenkasto vodenastih pega. Pege se kasnije uvećavaju i izdužuju postaju bledo žute a potom i mrke. Oko pega javlja se hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije povezane u vidu mreže. Na ječmu su simptomi vidljivi na listovima, lisnim rukavcima i zrnima. Zaraženi deo zrna postaje mrke boje. Gljiva se održava na biljnim ostacima i na zaraženom semenu. Vlažno i hladno vreme pogoduje razvoju patogena.

   Prouzrokovač mrežaste pegavosti ječma razvija se u širokom temperaturnom rasponu od 3 -31°C (optimum 18-24°C). Optimalna sporulacija gljive je oko 20°C. Dugi topli i sušni period zaustavlja širenje bolesti.

   Na ovaj način smanjuje se asimilativna površina samim tim i prinos koji može biti umanjen i do 25%.

   Pored preventivnih mera zaštite strnih žita od bolesti (plodored, zaoravanje zaraženih biljnih ostataka, upotreba deklarisanog semena, otpornijih sorti) poželjan je i hemijski tretman.

   Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve, naročito ako su setvu obavili nedeklarisanim semenom na koje nije nanet fungicid. Ukoliko ustanove prisustvo pega preporučljivo je izvršiti fungicidni tretman protektivno-kurativnim preparatima u cilju sprečavanja daljeg širenja patogena, kao i smanjenja njegovog infektivnog potencijala u proleće i to primenom nekog od sledećih fungicida:

     – Antre plus (a.m. tebukonazol + tiofanat-metil), 1,5l/ha

     – Falcon (a.m. tebukonazol+triadimenol+spiroksamin) 0,6 l/ha

     – Acanto plus (a.m. pikoksistrobin+ciprokonazol) 0,6 l/ha

     – Amistar extra (a.m. azoksistrobin+ciprokonazol) 0,5-0,75 l/ha.

PSSS Niš, Cvetović Gordana

PREPORUKA  PIS SRBIJA – UKOLIKO SU SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI JEčMA PRISUTNI NA VIŠE OD 10% LISTOVA DO FAZE PRVOG KOLENCA TREBA URADITI MERE ZAŠTITE FUNGICIDIMA.

UKOLIKO NIJE DOSTIGNUT OVAJ PRAG, PRATITI DALJI RAZVOJ BOLESTI. ŠIRENJE SIMPTOMA NE TREBA PUSTITI IZNAD PRVOG LISTA DRUGOG KOLENCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA NA PRVOM LISTU DRUGOG KOLENCA, NEOPHODNO JE ZAŠTITITI USEV JEčMA.

foto pixabay.com

Ječam mrežasta pegavost –

najčešće na temperaturama od 18 – 24 C, uz dnevnu vlagu od padavina. Sušni period zaustavlja širenje infekcije.