Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Jagode zaštita od mraza – agril folija

Jagode zaštita od mraza – agril folija

jagode

Jagode i mraz

Jagode zaštita od mraza. U ve?ini podru?ja kontinentalnog dela naše zemlje jagoda strada od niskih zimskih temperatura i poznih proletnih mrazeva, ako nije pokrivena snegom. U uslovima golomrazica zemljište promrzava, posebno lakši tipovi, ?ak i do ve?e dubine nego što je sloj u kojem se nalazi koren jagode. Tada dolazi do manjeg ili ve?eg izmrzavanja korena, a time i do ošte?enja ?itavog bokora. U takvim podru?jima treba izvršiti zaštitu jagode, a naro?ito mlade zasade gde je sadnja obavljena kasnije u leto ili jesen. Ovo je jedan od razloga zašto treba izbegavati jesenju sadnju.

Zaštita jagode se obavlja na više na?ina. Jedan od njih je prekrivanje bokora nezgorelim stajnjakom u kome ima dosta slame. Time se ujedno vrši i delomi?no ?ubrenje. Loša strana ove mere je veliko unošenje semena korova, a ispod stajnjaka se naseljavaju i miševi. Najbolja zaštita se postiže prekrivanjem jagoda specijalnim termozaštitna tkaninama duž redova (agrilom folija), a preko njih se mogu dodatno stavljati slama, pleva ili neki drugi sli?ni materijal. Zaštita jagode se može obaviti i direktnim prekrivanjem slamom, asurama. Zbog ranog cvetanja i niskog rasta, u našim uslovima jagodu ugrožavaju pozni proletni mrazevi tako da pojedinih godina mogu uništiti ?itav rod. ?eš?i su slabiji mrazevi koji izazivaju delimi?na ošte?enja, pri ?emu stradaju prvi (primarni) cvetovi koji daju i najkrupnije plodove. U prole?e kada nastupi opasnost od ovih mrazeva, agrilom termozaštitna tkanina se može uspešno koristiti za zaštitu uz povremeno podizanje radi provetravanja biljaka i osiguravanja pristupa p?elama tokom fenofaze cvatnje.

 Jagode – zaštita od mraza – agril folija

Ostale direktne mere zaštite od poznih proletnih mrazeva uklju?uju:

 ? zadimljavanje jagodnjaka, paljenje materijala koji daju dosta dima (kao što su slama, vlažna pleva, strugotina, natrulo seno ili sakupljeni korovi),

? prekrivanje jagode u kriti?nim danima polietilenskom folijom,

? orošavanje umetnom kišom i zagrejavanje.

Zadimljavanje obi?no po?inje pred zoru i ujutro kad su najkriti?nije temperature.

 Mimica Kosti?-?or?evi?, dipl.ing.