Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Jagode nove sorte osvajaju naše njive

Jagode nove sorte osvajaju naše njive

Jagode nove sorte – mi Vam predstavljemo tri nove sorte jagoda koje polako osvajaju tržište: vendi, vivaldi i džajv.

Vendi (WENDY), savršen po?etak sezone

Wendi je jedna od najranijih sorti jagode prilago?ena uslovima umereno-kontinentalne klime. O?ekivani po?etak berbe je kraj aprila-po?etak maja meseca. Formira snažan bokor sa dugim rodnim gran?icama koje ostaju poluuspravne u prvoj seriji berbe. Karakteriše se uniformnim, jarko crvenim, izuzetno atraktivnim plodovima bogatog i osvežavaju?eg ukusa. Sadržaj ukupnih kiselina u plodu je nešto niži, što joj daje ve?u slast koja je pra?ena izuzetnom aromom jagode. Umerene je produktivnosti, ali tokom cele berbe daje krupan plod. Odli?an izbor za ranu proizvodnju na otvorenom polju i u zašti?enom prostoru.

VIVALDI, sjajani dragulj

Vivaldi je nova sorta, srednje ranog vremena zrenja, pogodna za gajenje na otvorenom polju i ranu proizvodnju u plastenicima i tunelima. Formira bujan bokor uspravnog porasta sa cvetnim granama ?iji cvetovi pokazuju sklonost ka istovremenom otvaranju, što može rezultirati kra?im periodom intezivne berbe. Vivaldi produkuje veoma atraktivne, sjajne i svetlo crvene plodove izuzetne so?nosti i veoma prijatnog ukusa. Tekstura ploda je specifi?na i razli?ita u pore?enju sa drugim sortama jagode što plodu daje izuzetnu ?vrsto?u, otpornost prema truleži i mogu?nost dugog skladištenja. U punom rodu prose?no daje 1050 g po bokoru, odnosno 455 g u prvom rodu kod prole?ne sadnje.

Jagode nove Sorte – Novitet – saditi jagode u julu

Džajv (JIVE), korak do savršenstva

Jive (Džajv) je nova, kasna sorta prilago?ena hladnijim klimatima. Formira robusan, relativno kompaktan bokor sa snažnim i krutim rodnim gran?icama koje nose narandžasto crvene, veoma krupne i atraktivne plodove sa prijatnom aromom jagode. Sazreva dosta sporo, što rezultira zna?ajno ve?om masom ploda u pore?enju sa ostalim sortama kasnog vremena zrenja. U punom rodu prose?no daje 1300 g po bokoru, odnosno 570 g ve? posle osam nedelja u prole?noj sadnji. Plod je narandžasto crvene boje, sjajan, pravilnog konusnog oblika i izražene ?vrsto?e. U punoj zrelosti, plodovi zadržavaju atraktivnu crvenu boju u dugom vremenskom periodu pa se berba po potrebi može odložiti nekoliko dana prema zahtevima tržišta. Zahvaljuju?i izuzetnoj ?vrsto?i plodova pokazuje i veliku otpornost prema truleži ploda u kišnom periodu.

izvor:  atp.irrigation

foto pixabay.com

Jagode nove sorte