Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Jagode nega zasada posle berbe za sledeći rod

Jagode nega zasada posle berbe za sledeći rod

jagode nega

Jagode posle berbe

jagodeJagode nega zasada – Jagoda je u svetu prisutna vec vekovima .Prvi zapisi poti?u iz vremena Rimskog carstva, kada su konzumirani plodovi divljih formi, Fragaria vesca. Na dvoru Luja XIV, u srednjem veku, organizuje se uzgajanje iste vrste. Tek nakon stvaranja hibrida Fragaria x ananassa u 18. veku zapo?inje ozbiljno širenje jagode.I ntezivna proizvodnja jagoda organizuje se polovinom 20. veka nakon razvoja novih sorata I primenom novih, savremenih tehnologija, tako da se danas vrsi nadogradnja u procesu savremene proizvodnje. Zato treba obratiti pažnju na jednu vrlo zna?ajnu operaciju

Jagode nega zasada posle berbe za slede?i rod

Mere nege jagodnjaka za narednu godinu. Priprema roda jagode za narednu godinu po?inje završetkom berbe. Rodni potencijal za narednu godinu formira se tokom septembra pa sve do polovine novembra. U to vreme odvija se diferenciranje cvetnih pupoljka. Koliko ?e se diferencirati cvetnih pupoljaka najviše zavisi od primenjenih agrotehni?kih mera posle berbe – uklanjanje stolona, održavanje i obrada zemljišta, uništavanje korovskih biljaka, ?ubrenje, navodnjavanje i zaštita od biljnih bolesti i šteto?ina. Posle berbe jagode potrebno je nastaviti uklanjanje stolona sa živi?ima u više navrata sve dok izbijaju. Po pravilu, ne treba dozvoliti obrazovanje živi?a. Jagode bez stolona i živi?a daju ve?i prinos za 50-70 odsto, od onih sa stolonima i živi?ima. Stoloni se mogu zakidati noktima, makazama ili kultivatorima pri redovnoj obradi zemljišta s tim da se strogo vodi ra?una da ne do?e do ošte?enjenja ta?ke rasta Ne treba ih kidati vu?enjem jer se time povre?ujju bokori jagode. Na ovaj na?in postižu se fitohigijenski efekti (jer se uklanja staro liš?e koje na sebi ?esto nosi razne patogene gljivice) I biotehnološki efekti ( izraženi u smanjenoj transpiraciji zbog smanjene lisne mase).Ovom operacijom postiže se I bolje ?uvanje vlage u zemljištu.

Održavanje zemljišta u ?istoj obradi obavlja se radi uništavanja korova i ?uvanja vlage u zemljištu. Obrada zemljišta treba da je plitka (5-6cm) zbog plitkog korenovog sistema biljaka i obi?no se kombinuje sa uklanjanjem stolona. Potrebno je da zasad uvek bude bez korova koji se mogu uništavati i herbicidima

Osnovno ?ubrenje NPK ?ubrivima potrebno je izvesti u toku septembra, zavisno od sadržaja u zemljištu, ili orjjentaciono oko 600kg po hektaru na srednje obezbe?enom zemljištu. Najbolje je primeniti ?ubrivo koje je namenjeno vo?arstvu. ?ubrivo je potrebno uneti u zemljište obradom. Može da se obavi dodatno i preko liš?a nekim od poznatih sredstava sa makro i mikroelementima. Ovaj na?in ?ubrenja može da se primeni zajedno sa sredstvima za zaštitu.

Navodnjavanje treba da bude osnova savremene proizvodnje jagode, jer ova vo?na vrsta ima velikih potreba za vodom zbog plitkog korenovog sistema. U periodu posle berbe jagode obi?no se javlja sušan period kada je potrebno primeniti navodnjavanje radi što uspešnijeg formiranja cvetnih pupoljaka u kasnijem periodu. Navodnjavanje se može obavljati brazdicama (širine 10-15cm), zatim natapanjem po sistemu “kap po kap” i vešta?kom kišom.

U tom periodu potrebno je zaštititi zasad od pegavosti lista kod onih sorti koje su podložne ovoj bolesti. Potrebno je zaštititi zasad preparatom Kaptan koncentraciji 0,3% (300g / 100 l vode) u dva navrata. Prvo prskanje se izvodi odmah posle berbe, a drugo po?etkom septembra. Tako?e se može primeniti i Bakarni kre? ili Bakrocid u koncentraciji 0,5% (0,5kg / 100l vode). Ako je starije liš?e ja?e zahva?eno ovom boleš?u, potrebno ga je odmah posle berbe sakupiti, izneti iz zasada i spaliti, a zatim zasad zaštititi.

     Strucni saradnik     Biljana Nikolic , dipl.inž.poljoprivrede