Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Jagode izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

Jagode izbor sadnica odlučuje o uspehu uzgoja

Jagode izbor sadnica – Kvalitetan, sortno ?ist i zdrastveno ispravan sadni materijal je jedan od osnovnih preduslova uspešne proizvodnje jagode.

Sadnica – živi? jagode proizveden u standardnim mati?njacima mora biti zdrav, svež, dobro razvijen sa o?uvanim centralnim pupoljkom, lisnom rozetom od najmanje 3 listi?a i dobro razvijenim korenom (dužine ve?a od 8 cm).

jagode pravilna sadnjaIntersad je i ekskluzivni predstavnik italijanskog rasadnika Salvi Vivai za Srbiju. Rasadnik Salvi Vivai je vode?i proizvo?a? sertifikovanih sadnica jagoda i drugog vo?a u Evropi i poseduje licencu za proizvodnju zašti?enih sorti vo?a koje su u vlasništvu CIV – Consorzio Italiano Vivaisti.

Kisa?ki put 30;  21201 Rumenka – Novi Sad; tel/fax: +381 21 6216 642 ; tel: +381 21 6225 216

e-mail: office@intersad.rs

U zavisnosti od na?ina proizvodnje, razvijenosti i na?ina ?uvanja sadnice jegode se svrstavaju u 4 kategorije:

1) Zelene sadnice – uzimaju se iz mati?njaka od VIII do kraja IX meseca i direktno koriste za sadnju. Manje su zastupljene u odnosu na druge kategorije sadnica jer im je kvalitet nešto slabiji, a vreme sadnje nije odgovaraju?e. Ranije koriš?enje živi?a (u julu) nije komercijalno isplativo za proizvo?a?e sadnica.

2) Frigo sadnice – uzimaju se iz mati?njaka na kraju vegetacije (oktobar, novembar), ?iste se od liš?a i zemlje, vezuju u snopove po 25, potapaju u rastvor nekog fungicida, stavljaju u plasti?ne kese, a zatim drvene gajbe i odlažu u hladnja?u (na -2°C), gde prolaze kroz proces jarovizacije u trajanju od 25 dana, a ukupno se mogu ?uvati do 10 meseci

Jagode izbor sadnica odlu?uje o uspehu uzgoja

3) Kontejnerske sadnice -proizvode se živi?ima uzetim u julu mesecu iz mati?njaka i njihovim presadjivanjem u stiroporske saksijice ( ili plasti?ne kontejnere povezane u table) napunjene humusnim sterilisanim supstratom. Ciklus proizvodnje ovih sadnica traje 2 do 3 meseca, nakom ?ega se pakuju u kutije i unose u hladnja?e na (na -2°C) de mogu ostati 5 do 10 meseci ( minimalno 25 dana zbog procesa jarovizacije). U prednosti su u odnosu na ostale kategorije sadnica jer se živi?i ukorenjeni u hranjljivom supstratu lakše primaju i korenov sistem im brzo postaje aktvan.

4) ?ekaju?e sadnice (WB) – uglavnom se proizvode po sistemu pikiranja ili od zelenih sadnica iz mati?nog zasada ili od frigo sadnica. Sadnja se obavlja tokom jula i avgusta na otvorenom polju, sa gustinom sklopa od 10 do 12 bilj./m² ako se podiže novi mati?njak, odnosno od 100 do 200 bilj./m² ako je u pitanju samo proizvodnja živi?a u jednom ciklus. Nakon sadnje biljke se intezivno zalivaju i prihranjuju kako bi tokom 2 do 3 meseca dostigla potrebnu razvijenost. Tada se vade, ?iste, dezinfikuju, pakuju u plasti?ne kese, koje se zatim stavljaju u gajbe i unose u hladnja?e   (na -2°C) gde ostaju minimalno 25 dana, a vreme iznošenja i sadnje se planira prema vremenu berbe. Prvenstveno su namenjene za sadnju u zasti?enom prostoru sa ciljem vansezonskog gajenja jagoda.

Za podizanje novih zasada treba koristiti sadnice kategorije A (standardna klasa za gajenje jagode u jednogodišnjem proizvodnom sistemu, odnosno samo za prole?nu berbu), ili kategorije A+ i A++ sa ravijenim korenovim sistemom namenjene za gajenje jagode u dvogodišnjem proizvodnom sistemu, odnosno za jesenju i prole?nu berbu ili dve redovne prole?ne berbe), koje su proizvedene bilo kojim gore pomenutim na?inom.

PSSS Valjevo         dip.ing.Jovan Milinkovi?

foto pixabay.com