Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana krmača zahteva znanje, poštovanje nauke

Ishrana krmača zahteva znanje, poštovanje nauke

ishrana krma?aIshrana krma?a. Država pokušava da zaštiti uzgoj svinja, stoke … i iskoristi preradne kapacitete i mogu?nost ve?eg izvoza. Osnovni cilj držanja i ishrane krma?a je proizvodnja što ve?eg broja odlu?ene prasadi po leglu i godišnje po krma?i uz što manji utrošak hrane. U periodu suprasnosti potrebe krma?e u hranljivim materijama su male i uslovljene kondicijom, fazom suprasnosti, uslovima držanja, uzrastu. U ovoj fazi ishrana se može malo i racionalizovati (pojeftiniti), dok se u laktaciji, kada su potrebe u hranljivim materijama ogromne i teško u potpunosi zadovoljene iz hrane, moraju poštovati osnovni zahtevi.

Krma?a treba da u?e u prasilište 108-109. dana suprasnosti, odnosno 3-5 dana pre o?ekivanog prašenja. Po dolasku u prasilište dnevni obrok im se smanjuje, na slede?i na?in:

 -110. dan dnevni obrok iznosi 1,5 kg

 -111. dana dnevni obrok iznosi 1,3 kg

 -112. dana dnevni obrok iznosi 1,0 kg

 -113. dana dnevni obrok iznosi 0,5 kg

 -114. dana dnevni obrok iznosi 0,0 kg.

 Ishrana krma?a zahteva znanje, poštovanje nauke –

kompanija “ISV”,  24000 Subotica Otmara Majera br. 20

Tel/fax: +381 24 410 0027

www.isv.rs

e-mail: office@isv.rs

Vredna kombinacija vitamina u cilju stimulacije plodnosti

–  Intenzivni rast i razvoj ploda

–  Pove?ava plodnost i rodnost

–  Osigurava stabilne noge

– Pravilna kondicija krma?a

– Konzumacija velikih koli?ina hrane

– Smanjeni gubici telesne mase

Smeša sa premiksom P216-03 za suprasne krma?e primenjuje se tri dana nakon osemenjavanja sve do 90-og dana suprasnosti. Preporu?ena dnevna koli?ina hrane po krma?i zavisi od njene kondicije – 2,5 do 3,5 g.

Smanjenje dnevnog obroka pred prašenje ima za cilj da se spre?i pojava MMA sindroma (nedostatak mleka – agalakcija) i da se krma?e brže i lakše oprase.

Posle prašenja dnevni obrok se pove?ava, tako da 4-5 dana krma?a dobija pun obrok po volji. U proseku dnevno pove?anje iznosi 0,5 kg.

 Na sam dan prašenja, osim vode, ne treba davati nikakve hrane. Treba o?ekivati da ?e kod nazimica prvopraskinja biti problema sa agalakcijom, ili može da dovede i do gubitka prasadi, ponekad može da se na ovaj na?in izgubi celo leglo.

 U toku perioda dojenja krma?ama treba davati hranu po?ev od 6 dana posle prašenja pa do odbijanja po volji. Obi?no to iznosi negde izme?u 5-6 kg, a  ponekad 4-5 kg dnevno po krma?i, što zavisi od kondicije krma?a, sastava obroka, veli?ine legla i dr. Hrana se daje u suvom stanju.

 Odbijanje krma?a je odvija odjednom za celo odeljenje ili grupu krma?a. Na sam dan odbijanja ishrana i pojenje krma?a se obavlja i dalje normalno.

Dopl ing Slavica Petrovi?

Leave a Reply