Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ishrana krava, načini, povećanje mlečnosti

Ishrana krava, načini, povećanje mlečnosti

mleko

Mlečnost, ishrana

NAČIN ISHRANE KRAVA – Sistemi držanja u velikoj meri određuju moguće načine hranjenja goveda, tako da količina hrane po jednom grlu može značajno da varira u zavisnosti od toga da li se primanjuje ograničena ishrana ili ishrana po volji, ili kombinacija  ova dva osnovna načina hranjenja.U oba sistema držanja krava(vezani i slobodni) grupna ishrana se češćeprimenjuje, tako što se za pojedine proizvodne grupe koriste kompletni obrocisa određenim međusobnim odnosom kabaste i koncentrovane hrane.Količina hrane koja se daje može biti ograničena, odnosno može se davati po volji, sa tim što u ovom drugom slučaju, u momentu ponovnog hranjenja, u jaslama treba da preostane još 10% date hrane. Drugim rečima,u uslovima grupne ishrane, sva grla određene grupe imaju mogućnost jednakog konzumiranja hrane u okviru određenog režima ishrane(ograničeno, po volji).

Po pravilu sve grupe krava u slobodnom sistemu, raspoređene u određeni broj ishrambenih grupa, dobijaju obroke sa fiksnim odnosom kabaste i koncentrovane hrane ili samo kombinaciju raznih kabastih hraniva, a prema usvojenim normativima ishrane za svaku proizvodnu grupu ponaosob. Osim toga, dopunska ishrana koncentratima može da se obavlja u zavisnosti od količine mleka koju grupa daje. Ova dopunaska ishrana koncentratima u izmuzištu može biti takva, da sve krave dobijaju istu količinu koncentrata u izmuzišti,stali, ispustu ili se koncentrat daje povolji, ili količina konzumiranog koncentrata zavisi od dužine trajanja muže.( 1 )

 ISV 274-453     PREMIKS ZA LAKTACIJU PLUS;  Primena: U zavisnosti od potrebe, koristi se kod krava u laktaciji i krava u zasušenju u količini od 150 do 300 g/dan, a za junice u fazi razvoja 50-150 g/dan.

Prednosti:- veća proizvodnja mleka; – bolje zdravstveno stanje zapata; – izvanredni rezultati reprodukcije

ISHRANA U VEZANOM SISTEMU GAJENJA

U vezanom sistemu gajenja i individualnoj ishrani, organizacija hranjenja podrazumeva da se svako grlo tretira kao jedinka i količina hrane i sastav obroka određuje na osnovu proizvodnosti grla pojedinačno.Pri grupnom hranjenju organizacija ishrane predstavlja važnu kariku uspeha.Pri tome grupisanje krava može se izvršiti odgovarajućim redosledom krava na vezu, uzimajući u obzir različite kriterijume:fiziološko stanje, faze laktacije, količine mleka,reproduktivnom statusu.

ISHRANA U SLOBODNOM SISTEMU DRŽANJA

U slobodnom sistemu držanja bitan uslov pravilne ishrane uslovljen je formiranjem određenog broja proizvodnih grupa. To znači da unutar svake kategorije postoji manji ili veći broj proizvodnih grupa.

Ishrana krava, načini,  povećanje mlečnosti

PRINCIPI GRUPISANJA KRAVA

Postoji više kriterijuma za grupisanje krava: prema nivou proizvodnje, prema fazi proizvodnog ciklusa, prema laktaciji po redu i prema reproduktivnom statusu. Sva četiri kriterijuma imaju svoje i prednosti i nedostatke, i uglavnom se kombinuju. Što je veći broj grupa to je moguća adekvatnija ishrana krava, međutim to je sa organizacione tačke gledišta komplikovanije.

Krave treba grupisati u minimalno pet grupa:

  • Sveže oteljene krave prvih 21 dan nakon telenja (porodilište)

  • Visoko proizvodna grupa

  • Srednje proizvodna grupa.

  • Niže proizvodna grupa

  • Zasušene krave u I fazi (od zasušenja do 21 dan pred telenja)  Male farme mogu (nije poželjno) sve krave u laktaciji držati u jednojgrupi i hraniti sa 60% kabaste hrane i 40% koncentrata.  Krave u prvoj laktaciji trebalo bi držati u posebnoj grupi i hraniti obrokom kao visoko proizvodnu grupu, a kad uđu srednju fazu laktacijemogu se rasporediti u neku drugu grupu u zavisnosti od visine mlečnostii kondicije.  Krave iz visoko proizvodne grupe ne bi trebalo prebacivati u nižeproizvodnu grupu sve dok ocena telesne kondicije ne bude > 3 ili prinos mleka ne bude niži od proseka niže proizvodne grupe.  Pri selenju krava dolazi često do pada prinosa mleka, da bi se to svelo nanajmanju moguću meru treba:

  • – seliti krave iz grupe u grupu prema ustaljenom rasporedu

– seliti više krava zajedno, a ne pojedinačna grla

– seliti u vreme kad krave konzumiraju hranu

 Pri grupnoj ishrani sastavljati obroke uz obavezno korišćenje faktora za korekciju: – Ako su sve krave u laktaciji – prosek uvećan za 30%. – Ako su sve krave u laktaciji u dve grupe – prosek uvećan za 20%. – Ako su sve krave u laktaciji u tri grupe – prosek uvećan za 10%(2)

BROJ HRANJENJA

Broj hranjenja predstavlja jednu organizacionu meru u procesu ishrane goveda.Ishrana krava u oba sistema gajenja(slobodni i vezan) i oba načina ishrane( ograničeno i po volji) najčešće se obavlja 2-3 puta u toku dana, davanjem takvih količina kompletne ili samo kabaste hrane , koja omogućava ograničeno ili po volji konzumiranje.Kod krava broj hranjenja je najčešće uslovljen brojem muža. Ukoliko se muzu tri puta dnevno, tada se i toliko puta hrane, odnosno pri dvokratnoj muži se i dva puta i hrane i to jednom ujutro, jednom uveče, ograničenom količinom hrane ili količinom koja obezebeđuje ishranu po volji.

U uslovima ishrane po volji, hrana se dotura i stavlja u jasle 2-3 puta dnevno, pazeći pri tome da pri ponovnom hranjenju preostane 10% date hrane, što istovremeno predstavlja potvrdu da su krave bile u mogućnosti da konzumiraju hranu po volji.Smatra se da u uslovima ishrane po volji, goveda uzimaju hranu 5-8 puta u toku dana i konzumiraju 10- 15% više hrane, nego kada se hrane dva puta dnevno.

Davanje koncentrata krava muzarama, pogotovu kad su u pitanju veće količine, korisno je da se obavlja više puta na dan.Takvim postupkom obezbeđuje se povoljniji tok fermentativnih procesa u buragu, konzumiranje veće količine ukupne hrane i dobijanje visoke proizvodnje mleka.Naime,povećan broj hranjenja krava koncentratima, omogućava povećanje udela koncentrata u obroku bez negativnog uticaja na pH tečnog sadržaja buraga. Osvetljavanje štale ili hranilišta van staje noću, u uslovima ishrane po volji, povoljno deluje na konzumiranje hrane. Krave u takvim uslovima konzumiraju 10-12% više hrane nego kada su noću u mraku.(3)

 TEHNIKA HRANJENJA

Tehnika hranjenja uslovljena je ne samo načinom držanja (vezani,slobodni), već i vrstom, i fizičkom formom pojedinačnih hraniva i obroka kao celine, odnosno stepenom mehanizovanosti i automatizacije radnih procesa na gazdinstvu.

U stajskom sistemu gajenja i vezanom držanju krava, kada se i ishrana i muža obavljaju u štali, redosled davanja hrane ne može bitno uticati na organizaciju rada i samu tehniku izviđenja radnih operacija,ali može uticati i na neka tehnološka svojstva mleka.Najčešće se krave hrane onoliko puta koliko se muzu. Hraniva koja mogu uticati nepovoljno na miris i ukus mleka, daju se posle muže, kako bi do naredne muže prošlo dovoljno vremena da se takav nepovoljni uticaj izgubi. Kada je reč o načinu pripreme hrane u uslovima ishrane kompletnim obrocima , bitno je da obrok bude homogen, ujednačen, da oneomogućava grlo da posebno konzumiraju pojedinačne komponente.

ZAKLJUČAK

Savremena tehnologija daje prednost slobodnom sistemu gajenja goveda i istovremeno zahteva novu tehniku hranjenja. To sve više dolazi do izražaja na velikim govedarskim farmama, time što je sve češće ishrana svih kategorija po volji i to kompletnim obrocima, pri čemu se miks-prikolicama transportuje i distribuira hrana po pojedinim proizvodnim grupama.Određene proizvodne grupe se uvek drže u određenom objektu, kako radnik ne bi brinuo o promenama u potrebnoj hrani za grupu.

Dalji trend u razvoju proizvodnje mleka je primena novina u tehničko-tehnološkom smislu koji će doprineti promenama u organizaciji rada, s ciljem povećanja produktivnosti i efikasnosti u radu.

Literatura

( 1 )http://faoluxlivestockproject.me/uploads/dokumenta/brosure/Ishrana domacih zivotinja.pdf

(2) Ishrana visokomlečnih krava i priplodnog podmladka-Dr.Dragan Glamočić

(3)Dr. Novica Mitić,Dr Jožef Ferčej, Dr Damjan Zeremski, Dr Ljubomir Lazarević -Govedarstvo

foto pixabay.com