Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » IPARD za mlade poljoprivrednike velika šansa ?

IPARD za mlade poljoprivrednike velika šansa ?

IPARD IPARD za mlade poljoprivrednike – U okviru IPARD programa Evropske unije,Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine dava?e i do 70 odsto bespovra-tnih sredstava poljoprivrednicima do 40 godina starosti. Poljoprivrednici ?e mo?i da dobiju od nekoliko hiljada evra do ?ak 1,2 miliona.Prvi uslov je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da minimalni iznos njihove investicije bude od 10.000 do 20.000 evra, a programom je predvi?eno i gde se ta?no novac može utrošiti. Sredstvima namenjenim za ruralni razvoj (IPARD program) mogu?e je kupovati poljoprivredne mašine, opremu za plastenike, sisteme za navodnjavanje, kupovinu i rekonstrukciju objekata. Ove investicije dozvoljene su u sektorima  proizvodnje mleka, mesa, vo?a i povr?a.

Dobijenim novcem nije dozvoljeno kupovati zemljiše, stoku i seme. Programom je predvi?eno povra?aj od 50 do 60% investicije.  Mladi farmeri u planinskim krajevima, (koji podrazumevaju nadmorsku  visinu iznad 500 metara) mogu ra?unati i na podsticaj od 70%. Primera radi, jedan plastenik na 20 ari košta 20.000 evra, što zna?i da bi njegov vlasnik mogao da ra?una na povra?aj i do 14.000 evra. Maksimalni iznos povra?aja je 1,2 miliona evra, što zna?i da je maksialna investicija oko 1,5 miliona evra.

IPARD za mlade poljoprivrednike velika šansa ?

Za mlade koji žive na selu, a ne bave se poljoprivredom, može da bude interesantna tre?a akredito-vana mera IPARD programa, koja se odnosi na izgradnju ili rekonstrukciju objekata namenjenih ruralnom turizmu.  Iz evropske kase bi?e sufinansirana izgradnja, adaptacija ili opremanje objekata za pružanje turisti?kih i ugostiteljskih usluga, kao što su sobe, restorani i drugi objekti, uklju?uju?i i one za rekreaciju, igranje, kao i turisti?ke kampove. Tako?e, dava?e se novac i za poboljšanje obje-kata na otvorenom – za jahanje, ribolov, biciklizam, tematske staze, te za troškove marketinga. U okviru ove mere najve?i iznos povra?aja je 300.000 evra, s tom što ukupno, ako bi da konkuriše za razli?ite stvari, korsinik ne može da dobije više od 400.000 evra. U ovom slu?aju, mladi stanovnici ruralnih podru?ja, mla?i od 40 godina u trenutku podnošenja prijave, dobijaju dodatne bodove, pa su  i u okviru tre?e mere IPARD-a privilegovani.Na konkurs ?e mo?i da se prijave i poljoprivrednici stariji od 40 godina, ali ?e mla?i imati prava na ve?e podsticaje.

Me?utim, o IPARD programima svi znaju sve , ali mali broj ljudi zna šta je potrebno da se ispuni od zahteva da biste dobili bespovratna sredstva. Obzirom da je EU satkana od pravila, propisa i regula-tiva put do dobijanja bespovratnih sredstava ne?e biti nimalo lak. Procedure su komplikovane, ali ne i nepremostive. Ali ukoliko želite da koristite i do 70% bespovratnih sredstava za vašu višemili-onsku investiciju, morate se malo pomu?iti. Prva prepreka ?e biti mali broj ljudi koji zna da radi po IPARD pravilima. Iskustva zemalja u okruženju koja su prošla ono što mi sad prolazimo jasno nam  govore gde su problemi. Najvažnije je biti kadrovski dobro pripremljen, da se ne desi situacija da sredstava ima, ali da ih naši poljoprivrednici ne iskoriste. Ne zato što ne žele da investiraju i budu konkurentniji, nego zato što papirološki ne mogu da reše problem. Sve u svemu, za one koji planiraju da ulažu, ovo je dobra vest. Ostaje im samo da ve? danas krenu u pripremne radnje za IPARD program.

Radmila Koprivica, dipl.ing.