Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » IPARD » IPARD podsticaji izmene Pravilnika za investicije

IPARD podsticaji izmene Pravilnika za investicije

IPARD podsticaji izmene Pravilnika u Srbiji –  došlo je vreme za raspisivanje javnog poziva za konkurisanje za IPARD sredstva namenjenih nabavci traktora i mašina , opreme namenjenih poljoprivrednoj proizvodnji. UKUPNO NAMENJENA SREDSTVA  SU UVISINI 8,3 MILIONA EURA. Minimalni povrat sredstava je 5.000 eura, maksimalnodomilion eura. Urokuod sedam godina moguće je maksimalnodobiti nazad do 1,5 miliona eura.

Izvršene su izmene u Pravilniku kojim se bliže regulišu uslovi učešća konkurisanja za sredstva iz Evrope.

Sada je potrebno nabaviti tri ponude za investiciju vrednu više od 10.000 eura ( ranije 20.000 eura ). Jedna ponuda za investiciju do 10.000 eura po mesečnom kursu Evripske centralne banke ( sa 6 decimala ) u prethodnom mesecu po objavljivanju javnog poziva. Da bi se konkurisalo morate imavi visoku stručnu spremu, srednju stručnu spremu u oblasti poljoprivrede ili veterine,srednju stručnu spremu i kurs u trajanju od minimalno 50 sati nastave  koji ćete završiti do podnošenja zahteva za isplatu sredstava.

Minimum je posedovanje 2 hektara ako želite da investitrate u skladišta ( žitarica ili industrijskog bilja) , za kupovinu traktora od 2 -50 hektara, dok za one koji imaju više od 50 – 100 hektara mogu konkurisati za opremu, mašine i mehanizaciju ( osim traktora i kombajna ).

IPARD podsticaji

U Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 84/17), u članu 2. tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.
Posle tačke 8) dodaje se tačka 9), koja glasi:
„9) mesto investicije jeste mesto prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva – za investicije u nabavku opreme, mašina i mehanizacije, odnosno mesto u kome se nalazi objekat – za investicije u izgradnju i opremanje objekata.”
Član 2.
Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:
„5) podnosilac zahteva i povezana lica imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet ne veći od 50 miliona evra i/ili vrednost imovine koja ne prelazi 43 miliona evra.ˮ
Član 3.
U članu 5. stav 1. tačka 5) posle reči: „manastirom” dodaju se reči: „ili ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede”.
Tačka 8) menja se i glasi:
„8) ima tri prikupljene ponude za nabavku investicije, odnosno prihvatljivih troškova prema Listi prihvatljivih investicija i troškova za vrednost veću od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema mesečnom kursu Evropske centralne banke iskazanom na šest (6) decimala u mesecu koji prethodi mesecu u kome je objavljen javni poziv, odnosno jednu ponudu za nabavku investicije za vrednost do 10.000 evra, a koje su uporedive po sadržaju
i po specifikacijama i važeće na dan podnošenja zahteva, osim za realizovane opšte troškove za koje dostavlja račun;ˮ.

IPARD podsticaji izmene Pravilnika u Srbiji

Tačka 10) menja se i glasi:
„10) poseduje stručno znanje, odnosno iskustvo u oblasti poljoprivrede, i to:
(1) visoku stručnu spremu, ili
(2) srednju stručnu spremu u oblasti poljoprivrede i/ili veterine, ili
(3) srednju stručnu spremu i potvrdu o stručnom osposobljavanju u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede ili srednju stručnu spremu i izjavu da će pohađati stručnu obuku u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede u minimalnom trajanju od 50 časova predavanja najkasnije do dana podnošenja zahteva za isplatu IPARD podsticaja,
(4) da je upisan u Registru u svojstvu nosioca ili člana porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u periodu od najmanje tri godine, ili
(5) da ima radno iskustvo u periodu od tri godine u odgovarajućem sektoru u oblasti poljoprivrede;”.
Tačka 13) briše se.
Član 4.
U članu 6. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:
„2) ima objekat upisan u registar u skladu sa posebnim propisom koji uređuje upis u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, i to kapaciteta: do 1.000 goveda i/ili 1.000 ovaca i koza i/ili 400 krmača, i/ili
10.000 tovnih svinja i/ili 50.000 brojlera po turnusu.”
Član 5.
U članu 7. stav 1. menja se i glasi:
„Lice iz člana 3. ovog pravilnika koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na odobravanje projkta u sektoru mleka ako:
1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojem se drže ili uzgajaju);
2) na poljoprivrednom gazdinstvu ima do 300 mlečnih krava koje su obeležene i registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
3) je vlasnik životinja iz tačke 2) ovog stava ili ako je vlasnik životinja član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.”
Član 6.
U članu 10. stav 2. menja se i glasi:
„Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na odobravanje projekta u sektoru ostalih useva, za investicije u:
1) izgradnju i opremanje objekata za skladištenje ostalih useva – ako u Registru ima upisano 2 ha ili više ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;
2) nabavku traktora – ako u Registru ima upisano od 2 ha do 50 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima;
3) nabavku opreme, mašina i mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju osim kombajna i traktora – ako u Registru ima upisano od 50 ha do 100 ha poljoprivrednog zemljišta pod ostalim usevima.”

Ostale informacije o Pravilniku o IPARD podsticajima

foto pixabay.com

IPARD podsticaji izmene Pravilnika u Srbiji