Monday, 21 January, 2019
Najnovije vesti
Home » konkursi » IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

IPARD izrada biznis plana – Prilikom apliciranja za bespovratna sredstva kroz IPARD program – poljoprivredni proizvo?a? mora imati izra?en biznis plan kojim potvr?uje ekonomsku isplativost investicije koju planira da realizuje. Za investicije koje ne prelaze 50.000 evra, potrebno je izraditi jednostavan poslovni plan usaglašene forme sa IPARD agencijom.

U uvodnom delu plana se navode osnovne informacije o podnosiocu zahteva i predmetu poslovanja gazdinstva.

Slede?i korak je precizno definisanje postoje?e strukture i obima proizvodnje na gazdinstvu, gde se navode podaci za prethodnu i teku?u godinu i za planirane godine sprovo?enja projekta. Navode se oni proizvodi koji se ve? proizvode na gazdinstvu i koji ?e biti proizvedeni u budu?nosti.

Proizvodnju prate i troškovi materijalnih inputa koji se tako?e evidentiraju za sve godine sprovo?enja projekta. Veliki zna?aj ima i projektovanje potencijalnog broja novozaposlenih radnika za koje se navodi prose?an broj meseci rada, kao i bruto zarada.

Evidentiranje osnovnih sredstava na gazdinstvu je nezaobilazan korak, i ovde se navode precizni podaci o vlasništvu i strukturi zemljišta, površinama i vrednosti objekata, broju i kategorijama životinja na gazdinstvu.

IPARD izrada biznis plana, potrebni parametri

Naredni korak je projekcija plana prodaje za sve godine realizacije projekta, gde se navode potencijalne koli?ine i cene proizvoda. Kada imamo projektovan plan prodaje, onda možemo predstvatiti strukturu prihoda od prodaje proizvoda, podsticaja i IPARD podrške po godinama realizacije projekta.

Za ve? postoje?u i novu mehanizaciju, opremu i objekte vrši se godišnji obra?un amortizacije.

Dalje prikazujemo strukturu i dinamiku ulaganja sa ukupnim troškovima u osnovna i obrtna sredstva, uz navode o datumu završetka investicije, datumu podnošenja zahteva za isplatu, iznosu i datumu dobijanja IPARD podrške.

IPARD izrada biznis plana

Pod pretpostavkom da se investicija realizuje iz kredita neophodno je napraviti obra?un kreditinih obaveza gde za svaku godinu prikazujemo anuitet, kamatu, iznos otplatnog dela i ostatka duga. Na osnovu projektovanih prihoda i rashoda, uz ura?unate podsticaje, IPARD  podršku i zadate poreske stope predstavljamo bilans uspeha i ozna?avamo reprezentativnu godinu. Za svaku godinu realizacije investicije na osnovu priliva i odliva sredstava izra?uje se nov?ani tok.

Na osnovu dobijenih rezultata pristupa se stati?koj oceni investicije, gde se na osnovu dobijenih podataka daje kona?na ocena o opravdanosti investicje.

Todo Terzi?, dipl. inž.

psss.rs