Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » IPARD investicije za gazdinstva – 101 milion evra

IPARD investicije za gazdinstva – 101 milion evra

ipardIPARD investicije – Najvrednija je prva mera IPARD-a, investicije u fizi?ku imovinu gazdinstava – 101,3 milion evra. Evo šta se kroz nju finansira. U okviru IPARD programa za Srbiju, ?ija realizacija bi prema najavama nadležnih trebalo da po?ne ove godine, akreditovane su tri mere.

Evropske pare bi?e na raspolaganju

  • za investicije u imovinu poljoprivrednih gazdinstava (prva mera),
  • za preradne kapacitete i marketing (druga mera), te
  • za unapre?enje ruralnog turizma i prate?ih usluga (tre?a mera).

Najvrednija je prva, koja se odnosi na ulaganja u fizi?ku imovinu poljoprivrednika. Ukupan budžet za nju je 101.386.667 evra. Podsetimo, ceo IPARD fond “težak” je 175 miliona evra.

Investicije obuhva?ene prvom merom, odnose se na ?etiri sektora

  1.   proizvodnju mleka,
  2. proizvodnju mesa,
  3. proizvodnju vo?a i povr?a i ostalih useva, to jest
  4. žitarica, uljarica, še?erne repe.

Uopšteno govore?i, uz pomo? iz IPARD fonda poljoprivrednici koji zadovolje uslove koji ?e preciznije biti definisani kada se prvi poziv raspiše, mo?i ?e da podižu ili obnavljaju štale, objekte za upravljanje otpadom, skladišta za stajnjak, silose I skladišta za žitarice… Mo?i ?e I da nabavljaju opremu I poljoprivredne mašine, da ulažu u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora… Evropa ?e im platiti od 60 do 70 odsto vrednosti ukupnih investicija.

Naime, najmanji iznos donacije je 60 odsto ukupnih prihvatljivih troškova, a ako je re? o mladim poljoprivrednicima, mla?im od 40 godina u trenutku podnošenja prijave, povrat ?e biti 65 odsto. Ako pak u takve investicije ulaze poljoprivrednici u planinskim oblastima, evropska pomo? može i?i i do 70 odsto vrednosti investicije, a dodatnih 10 odsto može biti dodeljeno za ulaganje u skladištenje stajnjaka, koje je zna?ajno za zaštitu životne sredine (tretman opasnih otpadnih materija kao produkata proizvodnje, u skladu sa Nitratnom direktivom (91/676/EEZ), koja ima za cilj smanjenje zaga?ivanja vode uzrokovanog ili podstaknutog nitratima iz poljoprivrednih izvora, i spre?avanje daljeg takvog zaga?ivanja).

Poljoprivrednici, nosioci registrovanih gazdinstava, koji kane da ulažu u sektor vo?a, povr?a i ostalih useva, dobi?e povra?aj, to jest evropsku donaciju vrednu najmanje 10.000 evra, a najviše 700.000 evra. Za one koji su se opredelili za investicije u sektoru mesa ili mleka najmanji iznos povra?aja je 15.000 evra, a najve?i milion evra. Pomenimo i to da korisnik može dobiti podršku maksimalno 1,5 miliona evra javne pomo?i iz IPARD programa.

Pravo na konkurisanje u prvoj meri IPARD-a imaju poljoprivredni proizvo?a?i ili grupe proizvo?a?a, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i to fizi?ka lica ili pravna lica. Uopšteno, prihvatljivi izdaci odnose se na izgradnju, odnosno rekonstrukciju i na opremu. Izgradnja I rekonstrukcija uklju?uju troškove nabavke gotovih komponenti i delova (troškove kupovine i transporta) i njihovu instalaciju, kao i troškove izvo?enja radova (materijal, transport i radove). Oprema podrazumeva i troškove kupovine, transporta i instalacije.

Prvo kroz šumu papira…

Da bi dobili novac iz IPARD-a, korisnici treba da ispune finansijsko – regulatorne uslove. Drugim re?ima, treba da dokažu da nemaju neizmirene poreze ili obaveza za socijalno osiguranje, ni bilo kakve druge nepla?ene obaveze prema državi u trenutku podnošenja prijave. Tako?e, neophodno je da pošalju potpisanu izjavu da nisu aplicirali za isto ulaganje kod drugih EU ili državnih fondova. Ako podnose zahtev za investicije kroz IPARD, trebalo bi da izmire i sve dospele obaveze po ranije odobrenim investicijama koje im je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede. U slu?aju da nisu vlasnici imanja ili zemljišta gde ?e biti investicija, mora?e da podnesu ugovor o lizingu ili zakupu koji pokriva period od najmanje pet godina od dana kona?ne isplate.

Osim toga, neophodno je da posluju u skladu sa nacionalnim standardima. To zna?i da treba pri postupku prijavljivanja da dokažu da ispunjavaju relevantne nacionalne standarde u pogledu registracije poljoprivrednog gazdinstva, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, zdravstvene bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i na?ina obeležavanja i registrovanja životinja. Uz to, neophodno je da posluju u skladu sa EU standardima, ta?nije da predmet investicije ispunjava odgovaraju?e standarde EU u pogledu zaštite životne sredine, zdravstvene zaštite bilja, dobrobiti životinja i zaštiti zdravlja zaposlenih i bezbednosti na radu. Od poljoprivrednika koji ?e se prijavljivati na konkursima iz IPARD-a traži?e se i da imaju adekvatnu stru?nu spremu i radno iskustvo. Iskustva i znanja u oblasti poljoprivrede dokaziva?e tako što ?e imati potvrdu o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi ili ?e najmanje tri godine imati registrovano gazdinstvo (dokazuje se kroz upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava). Ako nemaju ništa od toga, mogu imati završen fakultet ili pak završenu neku drugu srednju školu ali se moraju obavezati da ?e poha?ati najmanje 50 ?asova obuke iz oblasti za koju konkuriše u IPARD programu.

Tako?e, traži?e im se da imaju ekonomski održiv projekat, a to ?e dokazivati investicionom studijom, odnosno poslovnim planom u kojem ?e prikazati pozitivno pove?anje prihoda od proizvodnje.

 Investicije u proizvodnji mleka i mesa

 Kada je re? o proizvodnji mleka na konkursima koji ?e biti objavljeni u okviru prve mere IPARD-a mo?i ?e da u?estvuju poljoprivredna gazdinstva sa 20 do 300 krava. Oni ?e mo?i da podnose zahteve za investicije u rekonstrukciju, izgradnju ili opremu za štale, za muzne krave, uklju?uju?i opremu za objekte za proizvodnju mleka, za mužu, opremu za hla?enje mleka i skladišne objekte na gazdinstvu. Tako?e, mo?i ?e da konkurišu u objekte i opremu za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, kao i opremu za spre?avanje zaga?enja vazduha, skladišne kapacitete za stajnjak, uklju?uju?i specifi?nu opremu za manipulaciju i koriš?enje sto?ne hrane i stajnjaka. Ako pro?u na konkursu, bi?e im odobrene i investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (uklju?uju?i traktore do 100 kW) i opremu, te investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Mo?i ?e da se prijavljuju i poljoprivredna gazdinstva sa preko 300 krava i to za izgradnju ili rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje stajnjaka, kao i za nabavku specifi?ne opreme i mehanizacije za manipulaciju i koriš?enje stajnjaka. Investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu se podrazumevaju.

Za sektor proizvodnje mesa, u okviru IPARD-a, mo?i ?e da konkurišu gazdinstva sa najmanje 20, a najviše 1.000 goveda, najmanje 150, a najviše 1.000 ovaca ili koza, najmanje 100, a najviše 10.000 svinja, te ona sa 4.000 do 50.000 brojlera. Ona ?e od EU mo?i da traže pomo? za investicije u izgradnju, rekonstrukciju i opremu za štale, objekte za upravljanje otpadom, tretman otpadnih voda, opremu za spre?avanje zaga?enja vazduha, kao i za skladišne kapacitete za stajnjak, uklju?uju?i specifi?nu opremu za objekte za manipulaciju i koriš?enje sto?ne hrane i stajnjaka te specijalizovanu opremu za transport ?ubriva. I za njih važi nabavka mehanizacije, uklju?uju?i traktore do 100 kW, a i investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Mo?i ?e da konkurišu I oni koji imaju preko 1.000 goveda, ovaca ili koza, preko 10.000 svinja, preko 50.000 brojlera po turnusu ali samo za izgradnju, odnosno rekonstrukciju kapaciteta za skladištenje stajnjaka i nabavku specifi?ne opreme i mehanizacije za manipulaciju i koriš?enje stajnjaka. I na njih se odnise investicije u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na gazdinstvu.

Ratari, vo?ari i povratari

U prvu, najobimniju meru IPARD-a, uklju?eni ?e biti i ratari, proizvo?a?i žitarica, uljarica, še?erne repe, koji obra?uju dva do 50 hektara zemljišta pod tim usevima. Oni ?e mo?i da kupe traktore (do 100 kW), mašine i mehanizaciju, osim kombajna, te da grade skladišne objekte i opremu. Oni koji imaju 50 do 100 hektara mo?i ?e isto to, osim kupovine traktora, a gazdinstva sa preko 100 hektrara pod usevima mo?i ?e da kokurišu za izgradnju, proširenje, renoviranje, modernizaciju i opremanje skladišnih kapaciteta, a ne i za mehanizaciju, mašine…

Širok je spektar mogu?nosti za investiranje u sektoru proizvodnje vo?a i povr?a. Recimo, gazdinstva sa dva do 20 hektara jagodi?astog vo?a i pet do 100 hektara drugog vo?a, mo?i ?e da kupuju traktore (do 100 kW), mašine i opremu, da grade, proširuju ili renoviraju plastenike ili staklenike, kao i da nabavljaju opremu i materijal za proizvodnju vo?a, cve?a i rasada. Dobi?e povra?aj i za investicije u izgradnju, rekonstrukciju i opremu za objekte za skladištenje vo?a, uklju?uju?i ULO hladnja?e, kao i za investicije u sisteme za zaštitu vo?njaka od grada (uklju?uju?i ra?unarsku opremu). Pod prvu meru IPARD-a potpada i ulaganje u sisteme za navodnjavanje.

Gazdinstva koja imaju 500 do 10.000 kvadratnih metara plastenika ili staklenika, ili pola do 50 hektara otvorenog prostora za proizvodnju povr?a dobija?e donaciju za kupovinu traktora (do 100 kW), mašina i opreme, kao I za izgradnju, proširenje, renoviranje I modernizaciju plastenika, odnsno staklenika, te za nabavku opreme i materijala za proizvodnju povr?a, cve?a i rasada. Mo?i ?e da investiraju i u sisteme za navodnjavanje (otvoreno polje) povr?a koriste?i podzemne i površinske vode, kao I u izgradnju sistema za navodnjavanje, uklju?uju?i pumpe, cevi, ventile i prskalice.

(Agrosmart)