Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » konkursi » Investicije za preradu i marketing – do 7. jula 2017.

Investicije za preradu i marketing – do 7. jula 2017.

sjeni?ka

Investicije za preradu

Raspisan javni poziv za investicije u preradu i marketing – Na osnovu ?lana 8. stav 2. ta?ka 3) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju i ?lana 16. Pravilnika, raspisan je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vo?a, povr?a i grož?a u 2017. godini.

Javni poziv sadrži podatke o: licima koja ostvaruju prava na podsticaje, uslovima i na?inu ostvarivanja prava na podsticaje, obrascima zahteva kao i maksimalnim iznosima podsticaja po korisniku, u skladu sa Pravilnikom, visini ukupnih raspoloživih sredstava po Javnom pozivu, rokovima za podnošenje zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahteve kao i druge podatke potrebne za sprovo?enje Javnog poziva.

U skladu sa Javnim pozivom, korisnik koji nije zapo?elo realizaciju investicija koje su predmet zahteva, pokre?e postupak za ostvarivanje prava na podsticaje podnošenjem zahteva za odobravanje prava na podsticaje na Obrascu 1 – Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podršku investicijama u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vo?a, povr?a i grož?a u 2017. godini, koji je odštampan uz Javni poziv i ?ini njegov sastavni deo.

?itko popunjen i potpisan, odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se Upravi za agrarna pla?anja u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za odobravanje prava na podsticaje za podršku investicijama u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vo?a, povr?a i grož?a u 2017. godini“.

Korisnik koji je u potpunosti realizovalo investicije koje su predmet zahteva, pokre?e postupak za ostvarivanje prava na podsticaje podnošenjem zahteva za isplatu podsticaja za realizovane investicije na Obrascu 3 – Zahtev za isplatu podsticaja za investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vo?a, povr?a i grož?a u 2017. godini, koji je odštampan uz Javni poziv i ?ini njegov sastavni deo.

 ?itko popunjen i potpisan odnosno overen obrazac zahteva sa propisanom dokumentacijom dostavlja se Upravi za agrarna pla?anja u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Zahtev za isplatu podsticaja za realizovane investicije u preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, vo?a, povr?a i grož?a u 2017. godini“.

Zahtev za odobravanje prava na podsticaje i Zahtev za isplatu podsticaja za realizovane investicije, podnose se u periodu od 8. maja do 7. jula 2017. godine preko Pisarnice republi?kih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, 11000 Beograd ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za agrarna pla?anja, 11050 Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84.

Investicije za preradu i marketing – do 7. jula 2017.

Podsticaji se utvr?uju u iznosu od 50% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u podru?ju sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Za odobravanje prava na podsticaje i za isplatu podsticaja za realizovane investicije u skladu sa ovim Javnim pozivom opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 170.000.000 dinara. Direktor Uprave rešenjem utvr?uje pravo na koriš?enje podsticaja i iznos podsticaja za realizovane investicije, po redosledu podnošenja zahteva, do utroška sredstava odre?enih Javnim pozivom.

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i Kontakt centra Uprave za agrarna pla?anja 011/30-20-100; 011/30-20-101 i 011/30-20-118, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 ?asova.

izvor: UAP

foto pixabay.com