Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Investicije u prerađivačke kapacitete – bolja zarada

Investicije u prerađivačke kapacitete – bolja zarada

podsticaji

pravilnik podsticaji

Investicije u prera?iva?ke kapacitete IPARD – Kada se radi o investicijama u fizi?ku imovinu, koje se ti?u prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, postoje opšti i specifi?ni kriterijumi za svaki sektor. Pravo na podsticaje imaju makro, mala i srednja pravna lica, kao što je definisano u ?lanu 6.Zakona o ra?unovodstvu Republike Srbije.

Potencijalni korisnik sredstava, koji nije vlasnik zemljišta mora da obezbedi ugovor o zakupu sa minimalnim trajanjem od deset godina. Neophodno je da su izmirene sve poreske obaveze i pla?anja za socijalno osiguranje. Potvrdom se dokazuje da investicija nije realizovana iz  nekih drugih subvencija ili donaacija. Potrebno je podneti dokaz da ra?un pravnog lica nije blokiran duže od 30 dana, u periodu od 12 meseci pre podnošenja prijave.

Potencijalni korisnik koji se bavi preradom mleka, mora biti registrovan u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i imati prose?an dnevni kapacitet prikupljenog mleka od 10.000 do 100.000 litara.

Potencijalni korisnik koji se bavi preradom mesa mora biti registrovan u Registru privrednih subjekata u skladu sa Zakonom o veterinarstvu, sa minimalnim kapacitetom  od 8 radnih ?asova , za 10 goveda, 50 svinja, 50 ovaca ili koza, 5000 peradi.

Investicije u prera?iva?ke kapacitete – bolja zarada

Potencijani korisnik koji se bavi preradom vo?a i povr?a, mora biti registrovan kao mikro, malo ili srednje pravno lice.

Za sve investicije je potrebno izraditi i uz prate?u dokumentaciju priložiti biznis plan. Za projekte preko 3 miliona evra, troškovi pripreme biznis plana ne mogu biti ve?i od 3% prihvatljivih troškova investicije, dok je za projekte ispod milion evra prihvatljivo da troškovi izrade biznis plana budu do 5 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Todo Terzi?, dipl. inž.

foto pixabay.com