Thursday, 24 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Integralna proizvodnja u našem interesu

Integralna proizvodnja u našem interesu

plasticniIntegralna proizvodnja – Kako sve više poljoprivrednih proizvo?a?a interesuje organska – integralna proizvodnja, sti?e se utisak da je jedino zanimljivo i važno iza?i na tržište, plasirati proizvod i ste?i ve?u ekonomsku dobit, a da se proizvod još nije ni proizveo!

S toga što se kod nas malo zna, a dosta govori! Zato bi htela da kažem nekoliko važnih i bitnih ?injenica koje treba znati prilikom želje, potrebe ili mogu?nosti za bavljenje ovom delatnoš?u, a koja svakako iziskuje detaljnije upoznavanje.

Najjednostavnije objašnjenje je dobijanje kvalitetnih proizvoda na ekonomi?an na?in, pri ?emu se smanjuje uticaj neželjenih efekata primene pesticida i pove?ava sigurnost po zdravlje ljudi i životnu okolinu.

Da bi se sve to postiglo, potrebno je ispuniti odre?ene zahteve na celokupnom proizvodnom prostoru i gazdinstvu:

 • proizvo?a? mora biti kvalifikovan za upravljanje gazdinstvom, odnosno svojom farmom, te da se pridržava odre?enih obaveza (da se neprekidno edukuje, da vodi dnevnik o svakoj radnoj operaciji na gazdinstvu kao što je upotreba ?ubriva, pesticida, navodnjavanje, obrada zemljišta i dr.)

 • infrastruktura na ekološkom gazdinstvu može da prekriva najmanje pet procenata ukupne površine, pri ?emu se ne ra?unaju šumski pojasevi (osim na malim farmama gde ovo pravilo može izostati)

 • parcela ne sme da bude šira od 100 m, mora imati zaštitnu zonu, broj parcele

 • obavezna je primena plodoreda, a odabiraju se samo kvalitetne, ali komer – cijalno prihva?ene sorte koje moraju zadovoljiti zahteve tržišta u smislu zadovoljenja kvaliteta, ukusa, mogu?nosti ?uvanja…

 • zabranjeno je proizvoditi genetski modifikovane biljke

 • koli?ina vode ne sme da pre?e kapacitet obradive površine, što podrazumeva dovoljnu koli?inu u normalnim uslovima, a pri tom da nije zaga?ena

 • prirodna plodnost zemljišta mora da se sa?uva i poboljša prilago?enom obradom prema tipu zemljišta, na?inu gajenja, riziku od erozije i klimi, što podrazumeva pravilan odabir mehanizacije, biljnog pokriva?a

 • plan ?ubrenja na gazdinstvu ili u nekom usevu primenjuje se kratkotrajno, a cilj je gubljenje hraniva, što se postiže agrohemijskom analizom u odre?e – nom vremenskom periodu, a sastav ?ubriva mora biti dokumentovan

 • preventivne mere pra?enja stanja bolesti, šteto?ina i korova se primenjuju pre direktnih, a mogu se izbe?i gajenjem rezistentnih sorti, pridržavanja plodoreda, tehnologije proizvodnje, koli?inama vode za navodnjavanje, optimalne koli?ine ?ubriva, kao i primena ekoloških mera i ispitivanje zemljišta ili preduseva na nematode

 • hemijski preparati moraju ispunjavati osnovne zahteve dobre poljoprivredne prakse, ali moraju biti odobreni od nadležnih državnih organa

 • ubrano povr?e mora biti kvalitetno i bezbedno po zdravlje ljudi, uskladišteno na odgovaraju?i na?in, utvr?eno nacionalnim ili internacionalnim standardima

 Za sve gore navedeno pobrinu?e se odgovaraju?e organizacije koje se bave kontrolom od samog po?etka, pa do dobijanja finalnog proizvoda.

 I, evo, nas na kraju, odnosno na po?etku onoga što nam je cilj, a to je zdrav proizvod! Tako je malo potrebno dobre volje, dobre poljoprivredne prakse, dobrog odnosa prema zemljištu, usevu, okolini, a što je najvažnije prema nama samima.

 Zato, vredni i savesni poljoprivrednici krenite da obezbedite dovoljno zdravog proizvoda i na taj na?in date veliki doprinos zdravom životu vas, vaše porodice i svih koji vas okružuju. Možda ?e Vam se vratiti jedno VELIKO HVALA!

  GORDANA REHAK, dipl. ing.

foto pixabay.com

Leave a Reply