Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Integralna poljoprivreda nudi prava rešenja

Integralna poljoprivreda nudi prava rešenja

ulaganja njivaIntegralna poljoprivreda je odgovor na pitanje daljeg razvoja poljoprivrede na održiv, ekonomski uspešan i ekološki prihvatljiv na?in.

na planeti Zemlji, težnja za što ve?im profitom. Zemljište je premoreno, ispoš?eno, ruinirano. Vreme je za primenu integralne poljoprivrede.

ZEMLJU NISMO NASLEDILI OD PREDAKA, VE? SMO JE POZAJMILI OD BUDU?IH GENERACIJA.

 Temelj integralne ishrane biljaka je održavanje i podešavanje plodnosti zemljišta i zaliha  hranivih materija do nivoa željene proizvodnje uz optimalno iskorištenje svih izvora hranljivih materija. To podrazumeva ekološki kontrolisanu proizvo- dnju od uslova u zemljištu do kvaliteta namirnice.

 Integralna proizvodnja podrazumeva kontrolu plodnosti tla i to omogu?ava racionalnu primenu hraniva (na osnovu ta?nog stanja biogenih elemenata u tlu),kontrolu fizi?ko-hemijskih karakteristika zemljišta. Preporu?ena je potpuna iskorištenost prirodnih hraniva u tlu (zatvoreni ciklus) uz minimalno korištenje spoljnih unosa hranljivih materija.

 Primena kombinacije mineralnih i organskih ?ubriva, biljnih ostata – ka, komposta i fiksatora azota  treba da bude u skladu sa ekološkim i ekonomskim uslovima proizvodnje. Cilj svega toga je racionalno korištenje prirodnih resursa i maksimalno korištenje sekundarnih sirovina  iz zatvore- nog sistema proizvodnje – tako se smanjuje cena inputa. Za održavanje nivoa hranljivih materija u tlu i visine planiranog uroda važna je kontrola unosa i gubitaka hraniva – njihovo bilansiranje.

 Poljoprivreda se u budu?nosti mora temeljiti na ekološki prihvatljivom raspolaganju resursima u modernoj poljoprivredi,u cilju o?uvanja – optimalne upotrebe svih resursa kao i o?uvanju zdrave sredine i o?uvanju zdravlja budu?ih generacija.

 Ciljevi koji trebaju biti dostignuti su:

 1/ prelazak sa visoko-intenzivne na visoko efikasnu poljoprivrednu proizvodnju

 2/ trajno o?uvanje ekološke ravnoteže

 Odnos konvencionalne i folijarne prihrane useva

 Folijarna prihrana je korisna kao korekcija deficita hraniva tokom vegetacije lista i plodova, ali postoje i ograni?enja – niska koncentracija, slab u?inak, cena.

 Prepreka je slabije usvajanje zbog prekrivenosti lista i plodova kutikulom – visoke površinske napetosti zbog koje kapljice skliznu sa lista i ploda.

 Primena folijarnog ?ubriva je dobra kad:

 1/ kada je transport Ca (kalcijuma) iz korena limitiran zbog niske vrednosti pH, suše – folijarna prihrana dobro vrši ?uvanje plodova i njihovog kvaliteta.

 2/ kada je problem usvajanja hraniva iz tla ograni?en zbog visoke ili niske vrednosti pH

 3/ kada je koren ošte?en (zbijeno tlo, ležanje vode, bolest, šteto?ine)

 4/ kada je konstatovan manjak Zn (cinka) analizom zemljišta

 KONVENCIONALNA prihrana je u slu?aju da nema problema raspoloživosti i transporta hraniva u biljku zna?ajno POVOLJNIJA, EFIKASNIJA, JEFTINIJA od folijarne prihrane.

Leave a Reply