Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od štetočina

kukuruzIntegralna zaštita biljaka od šteto?ina i parazita (Integrated Pest Managament- IPM) je sistem zaštite koji se zasniva na dobrom poznavanju biljaka doma?ina, štetnih organizama i njihove inerakcije sa uslovima spoljašnje sredine. Vrši se procena rizika od pojave bolesti i šteta koje izazivaju, primena svih mera kontrole, preventivne mere zaštite, ?esto ozna?ene kao dobra poljoprivredna praksa. Primena bioloških i hemijskih mera u cilju ostvarenja optimalnih prinosa uz minimalni ekonomski rizik. Cilj integralne poljoprivredne proizvodnje je proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane i o?uvanje životne sredine.

Sistem integralne zaštite je fleksibilan i dinami- ?an sistem zaštite koji je baziran na 6 osno- vnih komponenti:

 1. Prihvatljivom nivou prisustva štetnih organizama; akcenat je na njihovoj kontroli, a ne na potpunom iskorenjavanju, što je ?esto i nemogu?e. Odre?uje se kriti?ni nivo prisustva štetnog organizma tzv.prag štetnosti i nakon prekora?enja istog sprovodi se tretman sredstvima za zaštitu bilja.

2. Primena preventivnih mera suzbijanja bolesti: izbor sortimenta koji odgovara lokalnim uslovima, gajenje otpornih sorti, koriš?enje zdravog semena i sadnog materijala, sprovo?enje adekvatnih karantinskih mera u spre?avanju unošenja i širenja novih štetnih organizama u nezaražena podru?ja, obezbe?i- vanje prostorne izolacije, iskorenjavanja prelaznih i alternativnih doma?ina

3. Pra?enje prisustva štetnih organizama vizuelnim pregledima, hvatanjem spora i insekata, i pouzdanoj identifikaciji štetnih organizama

INTEGRALNA zaštita – dobra zaštita od šteto?ina


4. Sprovo?enje odgovaraju?ih agrotehni?kih i mehani?kih mera u eliminisanju izvora infekcije i kontroli štetnih organizama ( izbor i obrada zemljišta, izbalansirana ishrana, navodnjavanje, plodored, vreme, na?in i dubina setve, vreme žetve i berbe, uništavanje biljnih ostataka….)

5. Koriš?enje bioloških mera borbe, korisnih insekata, bioloških insekticida

6. Odgovorna upotreba pesticida, kada je to neophodno i pravom momentu kada je njihovo suzbijanje najefikasnije

7. Obavezno je vo?enje evidencije „KNJIGE POLJA“ o koriš?enom poljoprivrednom zemljištu,  zasnovanoj biljnoj proizvodnji, primeni plodoreda, pojavi štetnih organizama i tretiranju sredstvim za zaštitu bilja

 Integralna zaštita u odnosu na konvencionalni sistem zaštite ima dosta prednosti.

  • Primena pesticida i ?ubriva je ciljana i racionalna, s tim u vezi
  • proizvodimo zdravstveno bezbedne poljoprivredne proizvode sa umanjenom koli?inom ili bez ostataka pesticida.
  • Smanjuje rizik po životnu sredinu i mogu?nost zaga?enja vazduha, zemljišta i podzemnih voda.

 Primenom selektivnijih pesticida uti?emo na o?uvanje biodiverziteta, tj.štiti ne-ciljne organizme. Smanjuje se izloženost radnika i stanovništva pesticidima.

Zorica Lazi?, dipl.inž.zaštite bilja

Leave a Reply