Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Hranivo, kvalitet kod zasušenja krava

Hranivo, kvalitet kod zasušenja krava

pravilnaHranivo, kvalitet – Za zasušene visokogravidne krave potrebno je obezbediti najkvalitetnije seno i silažu. Preporu?uje se smesa livadskog sena i leguminoza, odnosno kvalitetno lucerkino seno. Ako se u obrok daje i so?na hrana, seno se daje oko 2 kg/100kg težine krave. Od silaža u obzir dolazi kvalitetna kukuruzna silaža i senaža. Silaža od leguminoza se ne preporu?uje jer obi?no sadrzi buternu kiselinu, koja može nepovoljno delovati na gravidnu životinju. Maksimalna koli?ina silaže koja se daje 2-2.5 kg/100 kg telesne težine, ali je bolje davati nešto manje.

 Ukuipna koli?ina so?ne hrane koja se moze davati je 3-3.5 kg/100 kg telesne težine.
Koncentrati se daju u koli?ini od 2 kg pa na više, u zavisnosti od kvaliteta kabaste hrane (sena i silaže ). Koncentrat mora biti prilagodjen tako da sadrži dovoljno proteina, mineralnih materija, vitamina i drugih dodataka i da se obrok u celini dobro izbalansira i zadovolji sve potrebe gravidne životinje. Preporu?uje se koncentratna smesa napravljena od ovsa, kukuruza, suncokretove sa?me i pseni?nih mekinja (20-30%),  uz dodavanje minerala i vitamina.

 U letnjem periodu, najbolje je da gravidne krave i junice borave na pašnjaku i konzumiraju pasu po volji, koja ako je kvalitetna može podmiriti sve zahteve životinje. Ako nema pašnjaka, poželjno je da se životinje nalaze vani u ispustu na suncu i da se hrane sa kvalitetnom pokošenom zelenom masom. Ako paše nema dovoljno, odnosno slabog je kvaliteta, potrebno je vrsiti prihranjivanje kvalitetnim kabastim hranivima i koncentratima.

Hranivo, kvalitet kod zasušenja krava

 Hraniva koja se koriste u ishrani moraju biti dobrog kvaliteta, zdrava i bez ne?isto?a. Pokvarena, smrzla i budjava se ne smeju davati gravidnim, zasušenim kravama, jer moze do?i do poreme?aja u probavnim organima, a u težim slu?ajevima i do poba?aja.

 Za vreme bremenitosti poželjno je da životinje borave vani na suncu i da se kre?u. životinje treba redovno napajati svežom vodom, ali da ona ne bude hladna i zaledjena.

 U ovom periodu normalno hranjena životinja treba da poveca težinu na kraju perioda za 10-12% u odnosu na po?etnu.
Period zasušenja krava treba da traje 60 dana i nije preporu?ljivo ovaj period skracivati.

 Dobro bi bilo da se obroci planiraju po dekadama zasušenosti, kako je navedeno u slede?oj tabeli.

 

Krmivo

Dekade

I

II

III

IV

V

VI

Seno lucerke , kg

4

5

5

5

5

3

Seno livadsko, kg

4

5

5

5

5

3

Silaža kukuruzna,kg

10

15

15

15

15

10

Koncentrat(16-18%),kg

2

3

4

4

4

2

So sto?na ,g

65

65

65

65

65

65

 Tamo gde se ne proizvodi kukuruzna silaža obrok za krave se može sastaviti i samo od sena (14 kg kvalitetnog lucerkinog i livadskog sena dnevno/grlu – prose?no ), ?ime se podmiruju uglavnom sve potrebe, osim u fosforu i on se mora posebno dodavati. Uz ovo se mora redovno davati i oko 50 gr. soli dnevno.

 Ne?eljko Pipovic
dipl. ing. stocarstva

foto pixaby.com

Leave a Reply