Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

Herbicidi mogu ispoljiti fitotoksi?no dejstvo na gajenim biljkama na kojima imaju dozvolu za primenu, kao i nenamernom primenom u drugim osetljivim gajenim biljkama, uglavnom kao posledica grešaka u primeni i/ili nepovoljnih faktora spoljne sredine.

U cilju boljeg upoznavanja fitotoksi?nosti herbicida kao redovne pojave u praksi, ukaza?emo na naj?eš?e uzroke i uslove pod kojima se javlja, dijagnostiku, mere predostrožnosti i najnovija nau?na dostignu?a kojima ?e se ubudu?e pokušati umanjiti štete od negativnog delovanja herbicida prema gajenim biljkama.

Jedan od naj?eš?ih uzroka pojave fitotoksi?nosti herbicida je primena u ve?im koli?inama od potrebnih za suzbijanje korova (tzv. predoziranje).

  Ovo se re?e dešava prilikom greške u izboru koli?ine herbicida, a ?eš?e u primeni herbicida

  1. usled preklapanja prohoda prskalice,

  2. tretiranja oaza korova, uskih pojaseva i parcela nepravilnog oblika,

  3. neispravnih rasprskiva?a,

  4. nekvalitetnog mešanja herbicida u rezervoaru prskalice,

  5. neujedna?enog mehani?kog sastava zemljišta,

  6. sadržaja humusa, itd.

 Kod pojedinih zemljišnih herbicida sa pozicionom selektivnoš?u, ošte?enja gajenih biljaka se mogu javiti usled preranog i naglog ispiranja herbicida u zonu korenovog sistema, pri nepovoljnim vremenskim uslovima, kod plitke setve, na zemljištima lakšeg mehani?kog sastava i dr.

Pored precizno definisanih predloga za primenu herbicida posle nicanja, ?esta je pojava fitotoksi?nosti herbicida kao posledica neadekvatne primene kada su u pitanju fenofaze gajenih biljaka. Iz prethodno pomenutog razloga, naj?eš?i primer u poslednjih nekoliko godina bila je fitotoksi?nost 2,4-D u kukuruzu zbog neblagovremene primene.

Interakcija herbicida sa drugim sredstvima

 Interakcija herbicida sa drugim neherbicidnim supstancama (insekticidima, fungicidima, protektantima, okvašiva? ima, folijarnim ?ubrivima i dr.) je veoma kompleksan fenomen sa mnoštvom nepoznatih. U nekim slu?ajevima, tolerantnost biljaka prema jednom pesticidu može biti zna?ajno izmenjena prisustvom drugog. Kao najilustrativniji primer je sinergisti?ka interakcija organofosfornih insekticida (npr. terbufos) i pojedinih sulfonilurea herbicida u kukuruzu, pri ?emu se zna?ajno poja?ava fitotoksi?nost herbicida kao posledica njegovog usporenog metabolizma u biljkama.

  Tako?e, zajedni?ka primena dva ili više herbicida istog ili razli?itog mehanizma delovanja, može prouzrokovati ošte?enja biljaka ja?eg ili slabijeg intenziteta od njihove pojedina?ne primene. Poja?ana fitotoksi?ost zbog sinergizma je ?esta u slu?aju zajedni?ke primene herbicida istog mehanizma delovanja (npr. imazetapir+tifensulfuronmetil+ oksasulfuron ili imaza moks +tifensulfuron-metil u soji). Kao primer antagonizma, uz pojavu fitotoksi?nosti slabijeg intenziteta od pojedina?ne primene herbicida, može se navesti primena bentazina sa tifensulfuron-metilom u soji.

Herbicidi i njihova neželjena dejstva na njivi

 Protektanti

 U okviru jedne gajene biljke, razli?ite sorte, hibridi i samooplodne linije ispoljavaju razli?itu reakciju prema herbicidima, a što je posebno izraženo kod inbred linija stranooplodhih biljaka. Kod genetski izmenjenih i drugih biljaka sa tolerantno ciljanim enzimom na koji herbicid deluje, rizik od fitotoksi?nosti herbicida je minimalna (npr. kukuruz tolerantan prema ciklosidimu i glifosatu).

  Me?utim, kod ve?ine gajenih biljaka kod kojih je brzina metabolizma osnova selektivnosti herbicida, primena ve?e koli?ine herbicida i nepovoljni vremenski uslovi (pre, tokom i nakon primene herbicida) zna?ajno mogu izmeniti njegovu selektivnost.Otkri?em i primenom ve?eg broja protektanta za herbicide, zna?ajno je smanjen rizik od fitotoksi?nosti pojedinih herbicida kod prethodno pomenutih biljaka u praksi. Protektanti se mogu primenjivati istovremeno sa herbici dom (kod kukuruza i strnih žita) ili se prethodno nanose na seme (kod sirka).

 Fitotoksi?nost usled drifta

Kontaminacija prskalice, vode za pripremu herbicida i preparata, tako?e su ?esti uzroci fitotoksi?nosti herbicida u praksi. Neki usevi su veoma osetljivi na ostatke pojedinih herbicida u prskalici, a posebno prema hormonskim herbicidima, sulfonilureama, imidazolinolima i glifosatu. Jedna od naj?eš?ih pojava prilikom primene herbicida je drift ili zanošenje rastvora i/ili para herbicida (npr. dikamba i 2,4-D) na osetljive biljke. Pojedini herbicidi mogu izazvati ošte?enja biljaka i ne koliko stotina metara od tretirane zone, usled drifta izazvanog migracijom para ili sitnih kapi rastvora, nezavisno od mera predostrožnosti kojih se pridržava aplikator. Upotrebom posebnih rasprskiva?a i speci fi?nih aditiva sa herbicidima, rizik od drifta se zna?ajno može smanjiti.

 Ostaci herbicida

 Perzistentni herbicidi u zemljištu mogu prouzrokovati ošte?enja narednih useva u plodosmeni, a posebno u slu?aju predoziranja. Tako?e. ostaci nekih herbicida primenjenih u predusevu, mogu poja?ati fitotoksi?nost herbicida u narednom usevu (npr. ostaci atrazina na selektivnost metribuzina). Dijagnostika fitotoksi?nosti herbicida ima veliki zna?aj za praksu. ?esto se simptomi prouzrokovani drugim ?iniocima (nepovoljnim vremenskim uslovim, deficitom hraniva, osobinama zemljišta i dr.), pogrešno pripisuju negativnom delovanju herbicida. Dobrim poznavanjem na?ina delovanja herbicida i simptoma fitotoksi?nosti, mogu?e je pravilno oceniti ošte?enja gajenih biljaka od herbicida i odvojiti ih od uticaja drugih ?inilaca.

PSSSrbija

foto pixabay.com

Leave a Reply