Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Gustina setve, energija klijanja semena

Gustina setve, energija klijanja semena

gustina setve

Gustina setve semena

Gustina setve – Savremena tehnologija proizvodnje kukuruza zahteva optimalni sklop biljaka karakteristi?an za grupu zrenja. Pregust sklop dovodi do zastoja u razvoju, neracionalnog iskoriš?avanja vode i hraniva iz zemljišta, i direktno uti?e na smanjenje prinosa.
Gustinu setve, tj. budu?i broj biljaka po jedinici površine opredeljuje rastojanje biljaka u redu, pošto se kukuruz kod nas seje na me?uredni razmak od 70 cm.

 Gustina setve treba da bude primerena potencijalu godine, nivou agrotehnike, potencijalu njive i hibrida koji se seje:

 Generalna preporuka bila bi:

  1.  u povoljnim uslovima  Hibride FAO 500 i 600 grupe zrenja treba sejati ne re?e od 70 x 22-24,5cm, a u nepovoljnim uslovima na 70 x 26-30cm.
  2.  u povoljnim uslovima  Hibride FAO 300 i 400 grupe zrenja  treba sejati na 70 x 18-22cm, a u nepovoljnim uslovima 70 x 22-24,5cm.

   Markovi? Jelena dipl. Ing ratarstva

Jedan od najvažnijih ?inilaca za postizanje visokih prinosa u proizvodnji kukuruza jeste seme. Kvalitet semena se ogleda u više parametara, a za proizvo?a?e su najbitniji

  1. klijavost,

  2. energija,

  3. masa 1000 zrna

.Za postizanje željenog sklopa u berbi potrebno je na osnovu klijavosti semena korigovati sklop u setvi, tj.potrebno je pove?ati broj isejanih zrna za onoliko za koliko je manja klijavost.

Npr., ako je klijavost 94%, a u berbi se želi posti?i sklop od 51 000 biljaka, potrebno je sejati (51000/94) *100=54255 biljke.

Energija semena je bitna za odre?ivanje datuma setve. Što je energija viša, to je seme sposobnije da klija u nepovoljnijim uslovima.

Masa 1000 zrna, tj.krupno?a semena više ne predstavlja bitan ?inilac za proizvo?a?e koje ?e seme sejati. Seme se danas pakuje u setvene jedinice tako da se u svakoj vre?i nalazi isti broj semena, nezavisno od njegove krupno?e. Krupno?a ni na koji na?in ne uti?e na prinos zrna u merkatilnoj proizvodnji. Pove?anjem mase semena ne dolazi do pada klijavosti.

Miodrag Simi?, dipl. ing.

Leave a Reply