Saturday, 21 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

Gusta  sadnja vo?aka je osnov modernog vo?arstva. Stabla manje bujnosti su preduslov za ranije proro?evanje i kasnije stabilno plodonošenje. Sa  stablima manje bujnosti   ve?i  je prinos po jedinici površine i  udeo plodova prve klase, dok sprovo?enje berbe i rezidbe iziskuje manje radne snage pa samim tim i manji  trošak po kilogramu proizvedenih plodova.

Uslov za sadnju u gustom sklopu predstavljaju sadnice sa sortama okalemljenim na podloge male bujnosti poznatije kao patuljaste podloge (dwarfing rootstock).  Kako smo kod jabuka ve? navikli na postojanje i veliku raširenost takvih podloga (podloga M9 i njeni klonovi), to kod kruške nije takav slu?aj.
Od podloga za krušku koje mogu nositi epitet „patuljasta“- pogodna gusta sadnja, kod nas se u manjoj meri koristi dunja MC, koja pored svoje dobre osobine da daje stabla i do 30% manje bujnosti nego  dunja MA, ima i niz loših osobina kao što  su:

  • osetljivost na niske temperature i
  • mala energija rasta koja u stresnim uslovima (visoka temperatura i suša) indukuje sitne plodove i alternativnu rodnost.

Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

Poslednjih dve decenije u svetu se intenzivno radi  na stvaranju podloga male bujnosti. Ovom prilikom ?u ukratko predstaviti samo nekoliko perspektivnih podloga poreklom od dunje (Cydonia oblonga).

Prva u nizu je podloga Elina® (Fleuren-Holandija), koja je po bujnosti identi?na sa dunjom MC, ali sa nešto ve?om energijom rasta, ve?om otpornoš?u na mrazeve (do -25°C) i boljom kompatibilnoš?u sa ve?inom poznatih sorti krušaka kako navode tvorci ove podloge. Još jedna bitna karakteristika je smanjenje pojave r?aste prevlake kod sorte Konferans.

Dunja EMH (East Malling-Engleska), po bujnosti se nalazi izme?u dunje MC i dunje MA, indukuje ve?u krupno?u ploda, kompatibilna je sa sortama Društvenka, Konferans i Konkord, a inkompatibilna sa Viljamovkom, dok sa ostalim sortama kompatibilnost još uvek nije dovoljno ispitana.

C132 EMLA (Holandija), jedan od perspektivnih klonova dunje MC koji se odlikuje nešto manjom veli?inom stabla od ishodne sorte – podloge i krupnijim plodovima na dosada ispitivanim sortama.

Pomenute podloge ?e sigurno u bliskoj budu?nosti, na?i svoje mesto i u našim krušicima sa gustom sadnjom, kojih je u poslednje vreme sve više.
Momir Nedi?

 foto pixabay.com