Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » GPS tehnologija primena u poljoprivredi

GPS tehnologija primena u poljoprivredi

GPS tehnologija – Pojam “precizna poljoprivreda” (Precision agriculture ili Precision farming) podrazumeva blagovremeno obavljanje poljoprivrednih radova, visoku produktivnost, smanjen broj operacija i nižu cenu rada, a temelji se na novo – razvijenim informacionim mašinskim sistemima programiranog eksploatacionog potencijala, malom broju mašina visoke pouzdanosti i visokim tehnološkim mogu?nostima.

Uvo?enjem GIS i GPS tehnologija u poljoprivrednoj mehanizaciji po?ela se razvijati precizna poljoprivreda. Osnovna premisa precizne poljoprivrede je da ve?i broj preciznih informacija, bude na raspolaganju poljoprivredniku prilikom donošenja odluka. Direktna pore?enje višegodišnjih parametara dobijenih sa parcela rezultira argumentovanom i optimalnom upotrebom sredstava za rad (pri ?emu treba imati na umu ekološki uticaj), ?ime ?e se pove?ati kvalitet i kvantitet proizvoda. Koriš?enjem GIS sistema optimizuju se inputi i outputi definišu za zadovoljavanje potroša?a u realnom vremenu. GIS tehnologija pomaže kod ujedinjavanja podataka za analizu i planiranje proizvodnje, kao i kartografski pregled i informativne izveštaje o zemljištu i uzgajanoj kulturi.
Precizna poljoprivreda služi ekonomskim i ekološkim poboljšanjima, pri:
– Uštedi radnih sredstava;
– Uštedi mašina i radnog vremena;
– Poboljšanju ostvarenja dobiti kroz ve?e prinose te poboljšanje kvaliteta proizvoda;
– Smanjenju optere?enja okoline i podsticanju prirodno prostornih uslova;
– Poboljšanju dokumentacije procesa proizvodnje.

GPS tehnologija primena u poljoprivredi

Za postizanje ovih ciljeva potrebna je opsežna obrada vrlo razli?itih informacija:
Poljoprivreda se treba podjednako upore?ivati i po ekonomskim i po ekološkim zahtevima. Precizna poljoprivreda obuhvata prostorno upravljanje sredstvima i repromaterijalima poljoprivredne proizvodnje u cilju pove?anja profita, prinosa i kvaliteta proizvoda. Primenjuje se sofisticirana oprema koja se ugra?uje u poljoprivredne mašine prilikom obrade zemljišta. GPS-om se precizno odre?uje mesto gde se trenutno nalazi poljoprivredna mašina. Prikupljene informacije služe za odre?ivanje položaja, kako bi se prilikom setve, raspodele ?ubriva ili aplikacije zaštitnih sredstava znalo kolika je potreba repromaterijala na ta?no odre?enom mestu, a ne u proseku za celu površinu kako se sada odre?uje (preciznost). Za precizno ratarstvo potrebne su ta?ne karte sa navedenim zemljišnim svojstvima, pri ?emu klasi?ne metode analize tla nisu od velike koristi. Grafi?ko organizovanje podataka o zemljištu naj?eš?e se predstavlja zemljišnim kartama koje je mogu?e dobiti na više na?ina, uz geopozicioniranje u realnom vremenu uz pomo? satelita i GIS metoda (grafi?ka organizacija, analiza i prezentacija georeferentnih podataka). Precizno ratarstvo uti?e na smanjenje optere?enja okoline, troškova energije, ?ubriva i zaštitnih sredstava.

Preciznost GIS ure?aja zavisno o aktivnostima:

Potrebna ta?nost

Zadatak

Primer primene

10 metara

navigacija

– pregled parcela – pregled skladišta

1 metar

obavljanje radova

informacije dokumentacija

– odre?ivanje prinosa – ?ubrenje – aplikacija zaštitnih sredstava – uzimanje uzoraka zemljišta – zaštitne mere – automatsko snimanje podataka

 

10 centimetara

vo?enje vozila

 

– žetva

 

1 centimetar

vo?enje radnih organa mašina

– mehani?ko uništavanje korova


Konvencionalno ratarstvo tretira zemljište i biljke kao homogenu površinu na osnovu prose?nih faktora. Me?utim, tako koriš?ene mere nisu ekonomi?ne, niti ekološki optimalne. Uzgoj biljaka temeljen na preciznoj poljoprivredi zasniva se na identifikaciji površinske jedinice (Management Units), koja se orijentiše i odre?uje vrednosne granice (prose?no o?ekivane prinose 1 polja) te na lokalne i ekološke uslove staništa. Nove tehnike omogu?avaju upravljanje u odnosu na parcele, raspoloživost hraniva i o?ekivanog prinosa. Zaštita bilja je u ve?oj meri orijentisana na preciznost i ekonomi?nost.

GPS tehnologija  

Informacije o poziciji pomo?u GPS-a i DGPS-a

Bitno obeležje precizne poljoprivrede je uvažavanje ta?nih informacija geografskog položaja (pozicija) kod upravljanja i oblikovanja parcele na ra?unaru. Znanje o ta?noj poziciji unutar jednog sloga je za ?oveka ili mašinu kojim on upravlja od osnovnog zna?enja. GPS prijemnici namenjeni poljoprivredi pripadaju grupi navigacionih prijemnika. Postižu ta?nost pozicije od cca ± 10 m (pre isklju?enja ometaju?ih signala cca 100 m). U literaturi se pronalaze razli?iti podaci o njihovoj ta?nosti. To se pripisuje razli?itim metodama merenja.

GPS navigacijski ure?aji koriš?eni u poljoprivrednim mašinama: Merna ta?nost ispituje se na ure?ajima koji se nalaze u mirnom položaju. Uslovi prijema ovde su po pravilu optimalni i ne odgovaraju uslovima kojima su izloženi prijemnici na mašinama koji se kre?u. Pogoršanje uslova prijema nastaje zbog osen?anje na brdima ili ispod liš?a i sl.
Greška nastala usled više mogu?ih puteva kojima putuje signal:
Za ta?no GPS lociranje potreban je prijem signala od najmanje 4 satelita. S prijemom signala drugih satelita ta?nost se zna?ajno pove?ava. Uprkos upotrebi visokokvalitetnih komponenata za podizanje ta?nosti, navigacioni prijemnici ne postižu visoku ta?nost geodetskih prijemnika. Oni pokazuju ta?nost pozicioniranja na nekoliko centimetara ili ?ak milimetara. Ali, ta ve?a ta?nost se mora platiti 5-20 puta ve?om cenom.

Na tržištu se nalaze prijemnici koji, uz signale GPS satelita, za svoje podatke o poziciji koriste signale ruskih GLONASS satelita. Od mogu?nosti prijema signala drugih satelita o?ekuje se poboljšanje ispitane ta?nosti i ve?a sigurnost rada mašine. Ta?nost pozicije navigacionih prijemnika može se poboljšati kroz istovremeni prijem korekcijskih signala. Razli?iti ponu?a?i šifruju svoje korekcione signale. Samo licenciranim korisnicima uspeva dešifrovanje signala sa odgovara-  ju?im softverom za dekodiranje u prijemnicima. Pri upotrebi GPS-a za podru?ja gde je bitna velika ta?nost, kao na primer u geodeziji, korekcioni signal je neophodan. Kod upotrebe na podru?jima izrade karata prinosa i uzorkovanja zemljišta, u nekim se situacijama može izostaviti upotreba korekcijskog signala.

DGPS – na?in ispravljanja greške GPS-a pri pozicioniranju poljoprivredne mehanizacije:

Aleksandar Stojanovi? dipl.ing.

Leave a Reply