Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » GLADIOLA cveta tokom celog leta

GLADIOLA cveta tokom celog leta

Gladiola je poreklom sa Afri?kog kontinenta,ime je dodila od latinske re?i gladius što u prevodu zna?i ma?. To ime je dobila zbog svog oblika rasta, oblika lista i cveta List je sabljastog, uzak, visok i uspravnog oblika te asocira na ma?. Gladiola je vrtni cvet koji se razvija iz lukovice i u zavisnosti od vrste, visina cveta može da bude od 30cm do 150cm. Iz lukovice se tokom prole?a i po?etkom leta razvijaju dugi srpasti listovi zelene boje, a tokom leta iz njih se razvija ?vrsto cvetonosno stablo. Kako po visini same biljke, tako i po veli?ini cvetova imamo gladiole sa sitnim cvetovima od nekoliko centimetara pa sve do 15cm. Cvetanje po?inje po?etkom jula pa sve do prvih mrazeva, a gladiola se koristi i kao rezani cvet. Cvet ostaje dva dana rascvetan, tako da se o tome treba voditi ra?una, prilikom sadnje treba da bude sukcesivna i to na dva dana.

Sadi se na bogatom zemljištu, rastresitom i osun?anom. Zemljište koje zadržavaju vlagu se NE preporu?uje, sadnja se odvija na dubini od 12-15cm, sa razmakom izmedju lukovica 20 cm i  ta sadnja se vrši od polovine aprila pa do po?etka maja. Tokom letnjih meseca treba mu obezbrditi dovoljno vlage, naro?ito kada su visoke temperature. U jesen kada biljka završi cvetanje i kada listovi po?nu da propadaju, treba da se pristupi vadjenju lukovica, ?iš?enju i ?uvanju na prohladnom, suvom i mra?nom mestu kako bi prezimele i dobro se o?uvale. Bolesne i ošte?ene lukovice treba ukloniti kako bi eventualno spre?ili ošte?enje drugih zdravih lukovica.

Naj?eš?a oboljenja lukovice su:

  • Bakterijska palež, prouzrokova?: Pseudomonas marginata Simptomi: crno- mrke pege na donjim listovima koje se kasnije suše i poprimaju crnu boju. Od truleži najpre propadaju unutrašnji listovi, a kasnije se izlomi cela biljka. Na lukovici se javljaju okrugle, jasno oevi?ane, mrke mrlje sa udubljenjem na sredinu.
  • Pegavos lista i siva trulež lukovice, prouzrokova?: Septoria gladioli Simptomi: na listovima se javljaju sivo-mrke pege oevi?ane crvenim i   crnim ta?kama.Trulež po?inje na unutrašnjim listovima i zahvata celu biljku. ?esto se lukovica pretvori u kamenitu mumiju. Borest se širi lagerovanje i transportom ili zaraženom zemljom.Ja?e je izraženo u godinama sa više padavine.
  • Suva trulež lukovice i stabla, prouzrokova?: Stromantinia gladioli Simptomi:žu?enje ,uvenu?e i sušenje vrha lista, zatim celog lista. Na bolesnim delovima se nalaze sitne, crne ta?kice od slerocija. Na lukovicama su vidljive crne skrame od slerocija i nekrotirane površine.

PSSS Negotin

 

dipl.ing. Vladica Stefanovi?

Šteto?ine korena. Vrlo ?esto prime?ujemo da nam cve?e posle izvesnog vremena propada. Odkopavanjem i pregledom zemljišta utvrdi?emo  razne šteto- ?ine korena. ?esto se razvijaju larve muva (prozra?ne i duge).  Kako zaštititi se od ovih i drugih šteto?ina cve?a? Dobra zaštita je Gaucho. Koristi se za tretiranje semena ili lukovica (lala, gladiola i td.), ili zalivanjem. Deluje na šteto?ine korena: gr?ice, ži?are, larve muva (Foridaei i Sciaridae), korenovu vaš. Gaucho je na bazi imidaklopirida, koji je pravi sistemik i biljke ga usvajaju preko korena i prenose ga u nadzemni deo i istovremeno štite biljke od šteto?ina nadzemnog dela: lisne vaši, leptiraste vaši, cikade i dr.

Imidaklopirid-štapi?i se koriste ubadanjem u zemlju koju treba prethodno zaliti. Zaštita je od šest meseci do godinu dana. Još povoljnije i ekonomski isplativije je Prestige 290 FS (imidaklopirid + pensikuron). Pensikuron ima kontaktno fungicidno  dejstvo sa izvesnim prodiranjem u koren. Deluje na bolest prizemnog dela stabla (Rhyzoctonia spp.) koja se ?esto javlja kod ukrasnih biljaka.

 Dipl.inž. zaštite bilja Ljiljana Vojinovi?

Leave a Reply