Friday, 17 August, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Fuzarioza pšenice može zahvatiti koren i klas

Fuzarioza pšenice može zahvatiti koren i klas

pšenica

Fuzarioza pšenice

Fuzarioza pšenice – Gljivi?na oboljenja Fusarioze nanose velike štete na pšenici. Izaziva ih parazitna gljiva Gibberella zeae i mogu se izdvojiti dva tipa obolenja.

Jedno je fuzarioza klasa pšenice (Fusarium graminearum ) i drugo Fuzariozna trulež korena i stabla pšenice (Fusarium culmorum).

  Kod fuzarioze klasa

Prvi simptomi se uo?avaju posle cvetanja pšenice. Gubi se normalna zelena boja klaska i usled nekroze tkiva postaje slamasto žuta. U zaraženom klasu se formiraju zrna razli?itog stepena nali venosti i zahva?eni micelijom gljive. Pri osnovi zaraženih klasaka ali i na plevama formira se narandžasto-crvenkasta navlaka od micelije i sporonosnih organa parazita. Krajem vegetacije formira se ?a?ava navlaka saprofitnih mikroorganizama. Ispod potpuno zaraženog klasa stablo poprima mrko-ljubi?astu boju. pojavljuje se na svim podru?jima u kojima za vreme cvetanja i formiranja zrna preo vla?uje vlažno i toplo vreme.

 Štetnost se ogleda pre svega u pogoršanju kvaliteta zrna kada prouzroko va?i ovog oboljenja u zaraženim zrnima proizvode mikotoksine – ZEARALENON     opasne po zdravlje.

 Fuzarioza pšenice može zahvatiti koren i klas

U uslovima koji pogoduju razvoju ovog patogena zaraza može da bude i 50%.Klica koja se razvije iz zaraženog zrna gubi orijentaciju rasta i propada.

 Zaštita pšenice

 Preporu?uje se poljoprivrednim proizvo?a?ima pregled useva pšenice. Ukoliko se usevi nalaze u fenofazi po?etka cvetanja – 5% klasova izbacilo prašnike, preporu?uje se tretman nekim od slede?ih fungicida:

 PROSARO 250-EC (protiokonazol+tebukonazol) 0,75-1 l/ha

ARTEA 330-EC (propikonazol+ciprokonazol) 0,5 l/ha

ANTRE (tebukonazol+karbendazim) 1,5 l/ha

Branivoje An?eli?

Diplomirani inženjer poljoprivrede za zaštitu bilja

PIS Vojvodine

 Fuzariozana trulež korena i stabla pšenice

 je rasprostranjeno obolenje u svetu ali se javlja i kod nas. Gde se redovno javlja može zna?ajno da uti?e na smanjenje prinosa ali i na sam kvalitet zrna. U povoljnim uslovima za razvoj patogena procenat inficiranih biljaka može da iznosi i do 50 %. Kod mladih biljaka zahva?eni delovi korena i stabla nekrotiraju i dobijaju tamnu-mrku boju. Na uzdužnom preseku stabla, u okviru nekroti?nog tkiva (starije biljke), javlja se svetlo ruži?asta micelija parazita. Jedan od simptoma je i prevremeno sazrevanje sa sitnim klasom i šturim zrnima.

 

 Da bi se postigli visoki prinosi i dobar kvalitet zrna treba sprovoditi integralne mere proizvodnje i zaštite pšenice  Navodimo najzna?ajnije :

  • -Plodored ( najbolje sejati pšenicu svake tre?e godine )
  • -Preventivno prskanje fungicidima ( u fazi cvetanja i mle?ne zrelosti )
  • -Gajenje manje osetljivih sorti ( rane sorte pšenice su manje otporne )
  • -Upotreba zdravog semena
  • -Dezinfekcija semena
  • -Pravilna primena agrotehni?kih mera (o?uvanje zemljišne vlage, izbalansirano ?ubrenje)

 

Leave a Reply