Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » FOLIJARNA PRIHRANA pravi odgovor za uspeh

FOLIJARNA PRIHRANA pravi odgovor za uspeh

Folijarna prihrana – Najve?i uticaj na prinos i kvalitet povr?a su sortiment, klima, zemljište, agrotehnika, itd. Od svih parametara najvažniji je zemljište. Zemljište je, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophdne za rast i razvi?e i koje biljke usvajaju preko korena. I nadzemni organi, pre svih list, mogu da usvajaju mineralne materije i vodu. Sposobnost biljaka da usvajaju vodu i hraniva preko lista u savremenoj proizvodnji povr?a, kako na otvorenom tako i u zašti?enom prostoru, koristi se kao redovna agrotehni?ka mera u ishrani biljaka. Ovakav vid ishrane naziva se folijarna ishrana.

Prednost folijarne ishrane je u tome što je ovu meru mogu?e izvo diti i više puta u toku vegetacije tako da možemo uticati na pove? anje prinosa i poboljšanje kvaliteta povr?a, kao i pove?anje otpornosti na bolesti i šteto?ine. Pri intenzivnoj proizvodnji povr?a uprkos obilnom i pravilnom unošenju hraniva u zemljište, ?esto se javljaju nedostaci pojedinih elemenata, kao posledica nemogu?nosti korena da usvaja dovoljne koli?ine hraniva, pa se kao rešenje tada name?e folijarna ishrana.

 Folijarna ishrana se koristi i u slu?aju ošte?enja ili bolesti korena ili ako postoje uslovi koji uti?u na slabo usvajanje ili potpuni prestanak usvajanja hraniva iz zemljišta

  •  poreme?en vodno-vazdušni režim,

  • nepovoljna pH vrednost,

  • niska ili visoka temperatura zemljišta,

  • ispiranje hraniva iz orani?nog sloja,

  • fiksacija pojedinih hranljivih elemenata.

 Folijarna ishrana nije, niti treba da bude, osnovni ili jedini na?in ishrane biljaka, ve? je treba posmatrati kao dopunsku ishranu, odnosno meru koja omogu?uje brzo i efikasno delovanje, radi korekcije ishrane biljaka.

 Ovakav na?in ishrane savetuje se i u slu?aju pojave ošte?enja, koja su izazvana vremenskim nepogodama (kiša, grad, vetar) ili ošte?enja od bolesti i insekata, kao i fiziološka ošte?enja. Može da se izvodi i kombinuje sa drugim agro- tehni?kim merama, pre svih zajedno sa primenom sredstava za zaštitu bilja. Obi?no se u prskalicu stavlja prvo zaštitno sredstvo, pa tek onda ?ubrivo. U tom slu?aju, pri primeni, ?ubrivo pomaže boljem usvajanju pesticida od strane biljaka, i boljem efektu zaštite.

 Zlatko Vampovac dipl.ing. PSSS Padinska Skela

         AGROMARKET   za Vas

FitoFert BOR Liquid 8 je ?ubrivo u obliku rastvora namenjeno za folijarnu aplikaciju, kod useva sa pove?anom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ?elijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija še?era. Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujedna?enim polodovima i slaboj asimilaciji še?era. FitoFert BOR Liquid 8 se naj?eš?e primenjuje u usevima še?erne repe, soje, vinove loze, suncokreta, vo?a ( jabuka,višnja) i kupusastog povr?a (brokola, kelj, karfiol).

Folijarna prihrana

Leave a Reply