Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Folijarna prihrana biljaka pomaže rastu i razvoju

Folijarna prihrana biljaka pomaže rastu i razvoju

blitva

Folijarna prihrana

Folijarna prihrana – Dobar program ishrane biljaka i kvalitetno te?no ?ubrivo omogu?ava da se predupredi nedovoljna ishrana i pojava simptoma nedostatka hraniva makro i mikro elemenata a samim tim i obezbedi o?ekivani prinos. Folijarna prihrana preko lista je do sedam puta efikasnija od ishrane preko korena. Mlado liš?e ? fiziološki aktivno brzo usvaja i sprovodi usvojena hraniva u druge delove biljke dok je koren ?esto nedovoljno razvijen ili slabo obezbe?en pristupa?nim materijama.

Te?na dubriva trebaju da budu kvalitetna visokokoncentrovana bez prisustva hlora i teških metala. U ve?ini to su kompleksna NPK te?na ?ubriva sa dodatkom gvož?a i ostalih mikroelemenata u helatnom obliku namenjeno prihrani vo?a, povr?a, cve?a, travnjaka, ukrasnog žbunja i ratarskih useva.

Azot (N) uti?e na bujnost lisne mase, razvoj korenovog sistema i stabla. Zna?ajno pove?ava prinos povr?a, naro?ito onog sa mnogo liš?a.

Fosfor (P) obezbe?uje brže sazrevanje plodova, a period sazrevanja se skra?uje za 8 – 14 dana.

Kalijum (K) deluje na bolje formiranje cvetnih pupoljaka, zametanje plodova, kao i njihov kvalitet. Primena za vo?e, povr?e i cve?e folijarno 200 – 300 ml na 100 l vode a zalivanjem 400 – 500 ml na 100 vode.Primena za travnjake i ratarske kulture 6 – 8 l po hektaru.

Prihrana se vrši u toku vegetacije, posle cvetanja, u razmacima od oko 15 dana, zalivanjem ili folijarno. Folijarnu prihranu obavljati po tihom vremenu, po obla?nom danu, ali uvek pod jakim pritiskom, da bi se list što bolje nakvasio. U toku intenzivnog rasta biljke koristiti preporu?ene doze zavisno od biljne vrste. Ošte?ene biljke od insekata, suše, grada ili mraza prilikom primene pesticida obavezno prihraniti te?nim ?ubrivom koje ?e pospešiti oporavak biljke.

Mešanje pesticida i te?nih dubriva se može obaviti osim preparata na bazi sumpora, bakra i alkalnih mešavinih kre?a, i to voda ? te?no dubrivo ? pesticid. Te?na ?ubriva se potpuno rastvaraju u vodi ne kristališu samim tim se mogu nesmetano koristiti u sistemima za navodnjavanje (kap po kap) i to u koncetraciji 0.1 , i više.

  Zlatko Vampovac dipl. inž.