Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Fitotoksičnost herbicida na pojedinim zemljištima

Fitotoksičnost herbicida na pojedinim zemljištima

pesticid

Fototoksi?nost

Fitotoksi?nost herbicida – Primena zemilišnih herbicida u prole?nim okopavinama  je preporu?ljiva. Osim preporuke o vrsti preparata, potrebno je ista?i da primena zemljišnih herbicida osim prednosti što omogu?ava dugotrajniju zaštitu u vreme kada je usev u najkriti?nijoj fazi neposredno posle nicanja,  sa sobom nosi opasnost od nastanka fitotoksije ( negativnog delovanja herbicida – trovanje biljaka ).
Tako?e  trebamo biti oprezni kod kombinovanja pesticida, jer zajedni?ka primena dva ili više preparata (i insekticidi se ra?unaju), što se ?esto deševa u še?ernoj repi,  dovodi do bledila i stagnacije u porastu , koje može potrajati, zavisno od vremenskih prilika. Samo u ekstremnim slu?ajevima dolazi do potpunog odumiranja manjeg ili ve?eg procenta biljaka, ali u trenutku primene ne možemo predvideti meteorološke uslove. Ono što možemo, jeste da se vodi ra?una o sastavu zemljišta.

Fitotoksi?nost herbicida na pojedinim zemljištima

 Na peskovitim i zemljištima sa procentom humusa ispod 1,5%, da ne bi došlo do fitotoksije, koli?ina herbicida po hektaru se mora smanjiti i primeniti donje preporu?ene doze. Naro?itu osetljivost prema herbicidima u  ispoljavaju še?erna repa suncokret i soja, dok je kukuruz nešto tolerantniji.  Primena preparata koji u sebi imaju protektante je veoma preporu?ljiva, a to su uglavnom originalni preparati od ku?a koje poseduju ekskluzivitet  nad prodajom istih.

Ukoliko u periodu nakon setve potraje period niskih temperatura pra?en  obilnim padavinama potrebno je da se napravi strategija primene herbicida koja uzima u obzir gore navedene ?injenice.

PSS Padinska Skela,                                                         Eleonora On? Jovanovi?, dipl. ing.

foto pixabay.com