Monday, 20 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Fitoplazma listova vinove loze, uzročnik cikade

Fitoplazma listova vinove loze, uzročnik cikade

fitoplazmaFitoplazma listova vinove loze – Postoji ve?i broj fitoplazmi pouzrokova?a žutila i crvenila liš?a vinove loze,ali je najopasnija od njih Flavence doree. Ranije se smatralo da su bolesti tipa žutila ili crvenila prouzrokovane virusima, ali je danas utvr?eno da su uzro?nici fitoplazme, idntifikovane u nekim našim vinogorjima. Ova bolest je u direktnoj vezi sa prisustvom cikade Scaphoideus titanus. Ona je prenosilac fitoplazme sa zaraženih na zdrave ?okote. Osim ovog na?ina fitoplazme se mogu preneti samo sadnim materijalom. Ženke cikade polažu jaja po?etkom septembra na starijim lastarima vinove loze. Larve se hrane na nali?ju listova tokom juna meseca, a odrasli insekti se javljaju po?etkom jula i nastavljaju da se hrane na listovima vinove loze, kada mogu preneti bolest sa zaraženih na zdrave ?okote. Period inkubacije bolesti pre pojave prvih sinptoma je dve godine .

Na zaraženim ?okotima pupoljici u prole?e ne kre?u ili kre?u kasnije od zdravih, orast lastara je usporen. Internodije na zaraženim lastarima su kra?e , a u toku leta oni po?inju da se naginju, krive ka zemlji. Lastari ne odrvene u potpunosti, pa izmrznu tokom zime. Zaraženo liš?e je ?vrsto, krto i uvija se po ivici.Kod belih sorti ono je žuto, a kod crvenih ono je intezivnije crvene boje. Duž glavnog nerva nastaju pege koje nekrotiraju. U zavisnosti od ja?ine i vremena pojave sinptoma, suši se cvast ili šepurina, a bobice se smežuraju i lošeg su kvaliteta.

[highlight]Obavezne mere zaštite;[/highlight

1.Kr?enje i spaljivanje zaraženih ?okota;

2.Pra?enje pojave sinptoma bolesti;

3. Pra?enje pojave cikade ,prenosioca bolesti u vinogradima;

4. Suzbijanje prenosioca zaraze kontaktnim insekticidima u dva tretmana tokom juna .

Primenuti slede?e insekticide:

  • Fenitrotion E -50,

  • LebajcidEC -50,

  • Lannate 90,

  • Lambda 2,5,

  • Cipermetrin,

  • Talstar 10EC.      Obavezna su dva tretmana

dipl.ing.Nada Ba?anovi?

Fitoplazma listova vinove loze . uzro?nik su cikade

Cikade ili cvr?ci su vrlo razli?ite veli?ine, od velikih vrsta do jako malih. Vrlo su pokretljivi i mogu preleteti hiljade kilometara. Neke vrste se kre?u skakanjem. Hrane se sisanjem biljnih sokova. Neke vrste prenose viroze i fitoplazme.

Fitoplazmoze prdstavljaju novoutvr?ene i verovatno najneistraženije bolesti koje su na vinovoj lozi u Srbiji prisutne u velikoj meri. Najnovija istraživanja potvrdila su širenje najdestruktivnije fitoplazme vinove loze Flavesscense doree FD koja prouzrokuje bolest poznatu kao zlatasto žutilo vinove loze. [highlight]Insekatska vrsta – cikada Scaphoideus titanus je nova šteto?ina u vinogradima Srbije i jedini je poznati prenosilac fitoplazme Flavesscense doree. Štete koje zbog ove bolesti trpe vinogradari širom Srbije još nisu do kraja sagledane. U selima Aleksandrova?ke Župe u poslednjih 15 godina iskr?eno je ?ak 800 ha proizvodnih vinograda.

Stru?njaci su predvideli niz mera zaštite i prevencije u cilju spre?avanja širenja glavnog krivca cikade, vektora fitoplazme u vinogradima Srbije. Kontrola vektora olakšana je time što se S. titanus hrani samo na vinovoj lozi i ima jednu generaciju godišnje. Suzbijanje prezimljuju?ih jaja, novoispiljenih larvi i odraslih insekata dokazano je jedina efikasna hemijka mera zaštite.

Kontrolu vektora ove veoma opasne bolesti vinove loze omogu?uju insekticidi ELISA 0,06%, FASTAC 10 EC 0,015%, KARATE ZEON i dr. Suzbijanje mla?ih larvi S.titanus nekim od navedenih preparata sa jednim do dva tretiranja sigurna je zaštita u vinogradu. Prvo tretiranje izvodi se krajem maja ili po?etkom juna, a drugo nakon 10-14 dana.

 Mirjana Petrovi?, dipl.ing.polj.

U Istri je ovom boleš?u zaražena vinova loza na 65 hektara!! Jedini lek je va?enje svih zaraženih ?okota i spaljivanje. Vinogradari o?ekuju hitnu pomo? države Hrvatske jer je u opasnosti još 260 hektara. Ako se ništa ne u?ini postoji opasnost da se vinri Istre na?u u situaciji od pre 150 godina i ostanu bez svojih vinograda u potpunosti. Udruženje vinara zahteva od Vlade Republike Hrvatske hitnu dodwelu sredstava u visini od 2 miliona kuna za zaštitu vinograda.

foto pixabay.com

Fitoplazma listova vinove loze