Friday, 23 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Voćarstvo » Fitoplazma Evropsko žutilo koštičavog voća

Fitoplazma Evropsko žutilo koštičavog voća

fitoplazma lista

Fitoplazma Evropsko žutilo

Fitoplazma Evropsko žutilo – Prouzrokova? fitoplazma: Candidatus phytoplasma prunorum. Glavni doma?ini ove fitoplazme pripadaju rodu Prunus, a naro?ito su osetljive Prunus armeniaca (kajsija) i Prunus salicina (japanska šljiva) ]dok šljiva (Prunus domestica) ima prirodnu ve?u toleranciju, ne ispoljavaju se simptomi i ako je biljka inficirana. Bolest je prisutna u zemljama Evrope i povezana je sa apopleksijom kajsije. Prisutna je i kod nas. Vizuelnim pregledom vo?njaka u okolini ?a?ka 2003.g. uo?ena je iznenadna pojava propadanja kajsije, šljive i vinogradarske breskve. Na zaraženim stablima tokom vegetacije, najpre se u jednom delu krošnje liš?e uvr?e, gubi boju, suši se i opada. U prizemnom delu stabla, ispod same kore, uo?ljiva je promena boje sprovodnih sudova u svetlo do tamno braon. Tamna obojenost, odnosno nekroza floema, vrlo je izražena na ramenim granama, koje nose delove krune sa li?em izraženih simptoma. Kod potpuno suvih stabala kajsije registrovan je intenzivan rast korenovih izdanaka podloge. Mlade biljke pokazuju sistemi?nu infekciju , dok su kod onih starijih od pet godina po?etni simptomi lokalizovani. Na zaraženim biljkama, na delu krune, vegetacija se produžava do po?etka zime , a nova vegetacija po?inje 7-10 dana ranije nego što je uobi?ajno.

Fitoplazma Evropsko žutilo košti?avog vo?a

Karakteristi?an simptom je da se prvo pojavljuje liš?e , pa se tek kasnije otvaraju cvetovi. Na prole?e listovi su hloroti?ni , a kasnije poprimaju crvenkastu boju. Površina lista je smanjenih dimenzija i ima tendenciju uvijanja prema gore duž centralnog nerva dok ne dobije tipi?an izgled cigare. Listovi su kruti i zbog toga osetljivi na dodir. Nervi su na po?etku hloroti?ni, a posle ih može zahvatiti nekroza. Simptomi uvijanja listova razvijaju se tokom leta i postaju najvidljiviji krajem septembra.

Plodovi su manji, dolazi do kašnjenja zrenja, i do deformacije ploda. Meso je isušeno i sa izmenjenim odnosom še?era i kiselina. Važnu ulogu u prirodnom širenju bolesti imaju insekti. Širenje je vrlo brzo , tako da u kratkom periodu sve biljke u jednom vo?njaku mogu biti zaražene. Na ve?e udaljenosti fitoplazmia se prenosi zaraženim sadnim materijalom.

Prevencija i mere suzbijanja:

  • Zdrav sadni materijal ,

  • poštovati prirodnu izolaciju,

  • suzbijati insekte-vektore,

  • zabraniti promet sadnog materijala sa zaraženih parcela, a zaražene biljke odmah ukloniti i uništiti.

Identifikacija fitoplazmi se vrši isklju?ivo laboratorijskim putem.  

 Slavica Stojki?

koriš?ena literatura EPPO standardi