Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Fadn koncept za bolji uspeh

Fadn koncept za bolji uspeh

fadn logo

da biste ušli u sistem FADN morate znati Ekonomsku veli?inu svog gazdinstva

Danas, kada je aktuelno govoriti o konkurentnosti naših i evropskih poljoprivrednih proizvo?a?a, Srpski poljoprivrednik bi trebalo da se sa njima uporedi. Jedan od na?ina je da vodi svoje knjigovodstvo u skladu sa Sistemom knjigovodstvenih podataka EU (Farm Accountary Data Network – FADN).
Opravdanost uvo?enja knjigovodstva, odnosno evidentiranja na gazdinstvu mnogobrojna su, a najzna?ajniji su pra?enje podataka o vlastitom poslovanju, kao i upore?enje sa sli?nim proizvodima u regionu i EU. Me?utim,

 SGM predstavlja vrednost ukupnog poljoprivrednog proizvoda uve?anog za subvencije i premije (koje su u vezi sa tim proizvodom) umanjenu za specifi?ne troškove proizvodnje. Pri izra?unavanju SGM, specifi?ni troškovi proizvodnje su

  •  troškovi semena,
  • energije,
  • mineralnih ?ubriva,
  • zaštitnih sredstava i drugi direktni troškovi koji se odnose za odre?enu proizvodnju.

 Drugi zahtev za ulazak u sistem FADN je odre?ivanje tipa gazdinstva. U slu?aju da gazdinstvo ima više linija – sistema proizvodnje tip se odre?uje tako što se gazdinstvo naziva specijalizovanim za onu vrstu proizvodnje ?ija standardna bruto marža doprinosi najviše ukupnoj bruto mraži gazdinstva.

 Obra?unski period za iskazivanje poslovanja je 12 meseci a po?inje u razli?ito vreme, zavisno od regiona i proizvodnje.

 Preporuka: (CONCEPT OF FADN).

 IPN – Bojan Andjelic, dipl. ing.

Leave a Reply