Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Energija klijanja – pokazatelj uspešne setve i bogate žetve

Energija klijanja – pokazatelj uspešne setve i bogate žetve

klijanje

Klijanje

Energija klijanja – Iako se za setvu preporu?uje kvalitetno deklarisano seme, veoma ?esto povrtari sami proizvode seme, tj. odabiraju?i najkvalitetnije, najve?e i najzrelije plodove i od njih ostavljaju seme za narednu godinu. Ako sami proizvodimo seme povr?a, pre setve obavezno proveriti energiju klijanja, odnosno ukupnu klijavost semena.

Da bi se odredila energija i kona?na klijavost, potrebno je da se odabere ?etiri puta po 100 semenki koje ?e se staviti na naklijavanje. Krupno seme povr?a se stavlja na sterilni pesak, a sitno na filter-hartiju. I pesak i hartija se za vreme naklijavanja moraju redovno vlažiti.

Nakon odre?enog broja dana, a to je razli?ito za svaku vrstu (od 4 do 10 dana), odre?uje se energija klijanja. Ona se izražava u procenti- ma i predstavlja broj isklijalih zrna od 100 koja su stavljena na naklijavanje. Energija klijanja ustvari pokazuje koliko ?e procenata semenki, ako budu posejane u nepovoljnim uslovima, mo?i da daju novu biljku. Ako je taj broj ve?i seme je pouzdanije za setvu.

Energija klijanja – pokazatelj uspešne setve i bogate žetve

Npr, ako je energija klijanja posejanog semena, ali u sušnom periodu kada nema uslova za klijanje, 90%, zna?i kada se zalije, bez obzira koliko je dana prošlo od setve, 90 semenki dati novu biljku.

Posle odre?enog broja dana, što zavisi od vrste (od 6 do 20 dana), odre?uje se i kona?na klijavost. Na osnovu nje se odre?uje i koli?ina semena koja ?e biti potrebna za ar ili hektar, jer pokazuje kojoj klasi pripada seme. Seme sa 90% je seme prve klase.

PSSS Jagodina

Dipl.ing. Mira Miljkovi?.

Leave a Reply