Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Hortikultura » Ekološke kuće Hundertwasser, zeleno u gradu

Ekološke kuće Hundertwasser, zeleno u gradu

Ekološke ku?e Hundertwasser – Mnogi koji su sa?injavali popis destinacija koje u Evropi treba obi?i pomenu?e i gra?evine Hundertwassera, austrijskog arhitekte. Friedrich Stowasser, pod nadimkom Hundertwasser (1927-2000), prirodu je doživljavao kao uzvišenu realnost i izvor univerzalne harmonije. Smatrao je da se ?ovjek samo u prirodnom okruženju može osje?ati dobro i slobodno, i njegova su djela gra?ena u skladu sa tim.

Kada se pomene Hundertwasser, ve?ini ?e biti poznat po svome djelu ‘Ku?a Stovoda’ (Hundertwasserhaus). Ova neobi?na gra?evina sagra?ena je u periodu 1983.-86. godine. Ova najposje?enija gra?evina moderne arhitekture u Austriji ima spratove koji nisu u istoj ravni, iz pojedinih prozora izrasta drve?e. Ne postoje dva ista prozora na zgradi, na njoj se ukupno nalazi 250 stabala i grmova, 19 terasa i 52 stana.

Ekološke ku?e Hundertwasser, zeleno u gradu

Stanovi u Hundertwaseerhausu su socijalni, a sam arhitekta nije napla?ivao radove na unutrašnjosti stambenih objekata niti fasadi. Bolje da ja napravim nešto lijepo, nego da nešto gadno nikne, govorio je austrijski umjetnik.

Tako?e veoma poznata jeste njegova ‘Zelena ku?a’, koju spomenu svi autori pisanih ekoloških tema – o zelenim krovovima. Naime, Hundertwasser je prvi arhitekta koji je ukazao na zna?aj zelenih krovova. Ova njegova gra?evina iz 1985. godine ‘fizi?ki je manifest povratka prirodi’. Ova ‘ku?a’ travnatog krova svaki svoj slobodan kutak ispunjava zelenilom. “Sve horizontalno pod suncem, pod otvorenim nebom pripada prirodi. Ceste i krovovi trebali bi biti zasa?eni drve?em. Mora biti mogu?e ponovo udahnuti šumski zrak u gradu”, smatrao je Hundertwasser.

Kada je izgra?ena ‘Zelena ku?a’ privla?ila je puno pažnje zbog svog nesvakidašnjeg krova. Danas ?esto možemo vidjeti ovaj trend, kako na stambenim zgradama, tako i na privatnim ku?ama.

Jedan od novijih primera gra?evine sa zelenim krovom je Zelena citadela u Magdeburgu, završena u oktobru 2005. godine. Ovo je realizacija posljednjeg Hundertwasserovog projekta.

“‘Zelena citadela’ neobi?an je arhitektonski projekt. Oaza ljudskosti i prirode u moru ozbiljnih ku?a. Ona bi u ljudima trebala probuditi ?ežnju za romantikom, a upravo tu romantiku takozvana racionalna arhitektura s velikom revnoš?u negira i pokušava eliminirati”. Ovo su rije?i koje je u maju 1999. godine o svojem projektu napisao sam Hundertwasser.

Uprkos nazivu, kompleks je pink boje, u potpunosti je krivih linija, i sastoji se od 55 apartmana, hotela i radnji. Me?utim, do momenta završetka gradnje ‘Zelene citadele’ Hundertwasser je preminuo, te je Citadela ‘objavljena’ u nešto druga?ijem izdanju od zamišljenog.

Agro-Eko Magazin

Ekološke ku?e Hundertwasser, zeleno u gradu