Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Duboko oranje neizostavno svake dve-tri godine?

Duboko oranje neizostavno svake dve-tri godine?

Duboko oranje  – Savremena obrada zemljišta ?esto podrazumeva redukovanu obradu zemljišta pred setvu. Smanjenje troškova jeste dobra vest, ali.. Razmislite o izvo?enju jesenje osnovne obrade tj. oranja, naro?ito ako „skidanje“ jarih useva i klimatski uslovi to omogu?avaju. U prilog toj ?injenici navodim deset razloga.

    1. razlog – kvalitetna priprema zemljšta za setvu

 Seme se unosi u zemljište da bi na odre?enoj dubini našlo povoljne uslove vlage, temperature, hrane, svetlosti, odnosno tame, za klijanje i nicanje. Iz tih razloga je potrebno zemljište kvalitetno tj. pre svega pravovrameno, obraditi. To u sadašnjim uslovima podrazumeva izvršti (duboko) oranje u jesen.

 2. razlog – obezbedjivanje lakšeg prodiranja korena u dubinu

 Da bi se korenov sistem narednog useva što brže i više razvio i obuhvatio što ve?u masu zemljišta, kako bi iz njega lakše i bolje koristio vodu i hranjiva, potrebno ga je kvalitetno izorati u jesen. To oranje ne mora da bude dublje od 30 centimetara, ali ako je zemljište zbijeno ili ugaženo poželjno ga je, ako je mogu?e, produbiti podriva?em ili dublje uzorati.

Duboko oranje neizostavno svake dve-tri godine

 3. razlog-stvaranje i obnavljanje povoljne strukture zemljišta

 Pravovremenim oranjem, te izmrzavanjem zemljišta tokom zimskih golomrazica popravlja se struktura zemljišta. Da bi bilo jasno o ?emu se radi re?i ?u da je strukturnost našeg zemljišta, naj?eš?e ?ernozema, povoljna ako se drže zajedno ?estice zemljišta ne ve?e od 1 centimetar. Dakle, jesenskim oranjem se izbegava da u setvi zemljište bude grudvasto i nepogodno za kvalitetnu prole?nu setvu i uništavanje korova. Ako se oranje obavi tokom zime, a naro?ito posle prestanka delovanja zimskih mrazeva, ta usitnjenost kao i sve ostale prednosti ranijeg oranja, izostaju.

 4. razlog – podsticanje biološke aktivnosti u zemljištu

 Oranjem se zemljište aerira tj. obezbe?uje vazduhom, ?ime se omogu?ava burniji rad mikroorganizama zemljišta i bolja razgradnja zaoranih organskih ostataka preduseva, te  na prole?e kvalitetnija setva i brži po?etni porast. Radom mikroorganizama se zemljištu iz organskih ostataka preduseva vra?aju i iz humusa osloba?aju, hranjivi elementi, preko potrebni narednom usevu, Naro?ito to treba imati na umu ako se ne primenjuju u dovoljnoj meri mineralna niti organska ?ubriva.

 Sva koli?ina padavina koja padne na odre?enu površinu tokom jeseni i zime, ne biva uvek tu i akumulirana, nego na neuzoranim površinama dolazi do slivanja na druge površine ili prekomernog nakupljanja po mikrodepresijama ?esto nastalim usled gaženja mehanizacijom ili nepravilnom prethodnom obradom što nepovoljno deluje na sve osobine i procese u zemljištu. Pravovremenim i kvalitetnim oranjem to se spre?ava. Akumulacija i obezbe?ivanje o?uvanja zaliha jesenjih i zimskih padavina je veoma važna. Naime, upravo zalihi jesenjih odnosno zimskih padavina od prethodne jeseni i zime imamo „zahvaliti“ za uspešnu proizvodnju ove vegetacijske sezone! Iz tih razloga napominjem da je odmah po obavljenom oranju potrebno „zatvoriti“ brazdu nekim lakim oru?em, a ne to ?initi u februaru ili martu, kada je to iz više razloga kasno.

 6. razlog – bolje uništavanje korova

 Oranjem, naro?ito u jesen, korovske biljke se bolje uništavaju jer se seme korova unosi dublje u zemlju gdje nema uslove za klijanje i nicanje, te velikim delom propada. Jednako tako jesenjim oranjem se na površinu zemlje izbacuju rizomi višegodišnjih korova, te dobrim delom propadaju usled zimskih golomrazica. No, sama osnovna obrada zemljišta nije dovoljna za potpuno uništavanje korova, nego je deo tzv. integralne zaštite bilja što podrazumeva i ostale vidove mehani?kog  uništavanja korova, kao i upotrebu herbicida.

 7. razlog – unošenje mineralnih ?ubriva

 Efekti unošenja mineralnog ?ubriva su daleko ve?i ako se ono unese u jesen pod brazdu, tj. u zonu korenovog sistema, da bi u po?etnom porastu i razvoju mladih biljaka jarih useva bilo odmah  pristupa?no korenovom sistemu. ?ubrivo prime-njeno predsetveno po površini oranja, ?esto zbog izostanka padavina i zasušivanja gornjeg sloja zemljišta, ostaje nepristupa?no korenovom sistemu, koji uglavnom ”beži” za vodom u dublje slojeve.  Naro?ito se to odnosi na fosforna i kalijumova hraniva iz mineralnih djubriva. Svakako na zemljištima gdje ne postoji opasnost od vodoležaja tokom zimskih ili prole?nih meseci, mogu se dobrim delom ili u  potpunosti zaorati u jesen i azotna mineralna djubriva. Poznato je da je najbolja iskoristivost azotnih ?ubriva u našim uslovima kada se ona zaoru u jesen.

 8. razlog – unošenje biljnih ostataka oranjem u zemlju

 Strnjika, slama, kukuruzovina i ostali ostaci preduseva, kao i uginuli i živi korovi, zaorani u jesen se bolje razgra?uju u zemljištu od strane, naro?ito aerobnih, mikroorganizama. Ako je koli?ina organskih ostataka preduseva velika, kao pri zaoravanju kukuruzovine, poželjno je zaorati sa ostacima preduseva izvesnu ili ve?u ili potpunu koli?inu azotnih ?ubriva, namenjenu narednom usevu.

 9. razlog – suzbijanje biljnih bolesti i insekata

 Mnogi uzro?nici biljnih bolesti, kao i insekti, prezimljuju u biljnim ostacima preduseva. Zaoravanjem biljnih ostataka u jesen prekida se životni ciklus navedenih organizama i uzrokuje, delimi?no ili u potpunosti, njihovo uginu?e. Svakako da ni ovakav vid uništavanja bolesti i štetnika nije sam po sebi dovoljan, nego je i on deo integralne zaštite bilja.

 10. razlog -izvo?enje kvalitetnijeg dreniranja zemljišta podložnog vodoležaju tokom zime i s po?etka prole?a, te  njegovo brže isušivanje i brža pogodnost za prole?nu setvu.

 Nadam se da ?e oni poljoprivrednici koji iz objektivnih ili subjektivnih razloga  nisu nameravali obaviti jesenje oranje, kao ni primenu  mineralnog  djubriva u jesen, shvatiti zna?aj obavljanja osnovne obrade i osnovnog djubrenja ovih dana i pravilno postupiti.

 

Miroslav Borojevi? dipl. ing polj.  Vrbas

 

Leave a Reply