Saturday, 18 November, 2017
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » Dobit gajenje voća kao isplativa investicija gazdinstva

Dobit gajenje voća kao isplativa investicija gazdinstva

Dobit gajenje vo?a – Uspešnost vo?arske proizvodnje – Aleksandar Miti?

Uspešnost vo?arske proizvodnje je neostvarljiva i prosto nemogu?a bez tri veoma bitna ?inioca ili faktora u procesu podizanja intezivnog i savremenog plantažnog vo?njaka, i to zemljište ili unutrašnji faktor, klima kao ekološki ili spoljni faktor i sadni materijal kao nosilac i karika od koje zavisi rentabilnost proizvodnje.

Zemljište sa svojim fizi?kim, hemiskim i biološkim osobinama uti?e na pravilno ili otežano razvi?e gajenih vo?nih kultura. ?ovek može meliorativnim merama pomo?i popravci zemljišta a isto tako nesvesnim radovima narušiti i degradirati zemljište. O?uvanje biodivirziteta zemljišta je bitno za generacije koje dolaze, a to se može posti?i redukovanom obradom zemljišta sa o?uvanjem rastresitosti zemljišta, unošenjm organskih materija stajnjaka, i smanjenjem broja hemiskih tretmana.

Dobit gajenje vo?a kao isplativa investicija gazdinstva

Klima ili ekološki faktor su limitiraju?i za razvoj odre?enih vo?nih vrsti. Zna?ajna osobina ekoloških faktora je njihova promenljivost u prostoru i vremenu. Svaka vo?na vrsta i sorta ima svoj areal rasprostranjenosti, koji se mora poznavati ako se želi kvalitetna proizvodnja, bez rizika. Globalna promena vremenskih prilika (pojava ekstremnih zimskih i prole?nih mrazeva, visokih temperatura u toku jula i avgusta mesaeca, olujnih vetrova pra?enih gradom) navodi poljoprivredne proizvo?a?e širom sveta da moraju preduzeti odre?ene mere u cilju o?uvanja sigurnih prinosa.

Tre?i a ujedno i ne manje bitan ?inioc proizvodnje je sadni materijal. Prilkom podizanja zasada moramo koristiti pre svega sdrav sadni materijal, ogromne štete u proizvodnji izazivaju virusna oboljenja i oboljenja izazvana mikoplazmama. Neka od njih su postala ograni?avaju?i faktor proizvodnje pojedinih vo?arskih kultura posebno dunje jabuke, kruške, šljive, maline i jagode. Raznim vidovima vegetativnog umnožavanja nekontrolisano se šire ova oboljenja, unošenjem u proizvodne zasade zaraženog sadnog materijala. Zbog toga je proizvodnja bezvirusnog sadnog materijala klju? uspešnosti vo?arske proizvodnje i bilo bi je potrebno stimulisati.

Proizvodnja bezvirusnog sadnog materijala je skup i složen posao koji zahteva visoku stru?nost kadrova raznih specijalnosti i opremljenost proizvo?a?a posebnom opremom i specifi?nim proizvodnim prostorom. Ova proizvodnja se izvodi u laboratoriskim uslovima, staklenicima, plastenicima i na otvorenom polju. Dve su bitne faze u ovoj tehnologiji i to proizvodnja izvornog bezvirusnog sadnog materijala koji se odvija tehnikom termoterapije i kulture meristema, odnosno postupcima kombinacije ovim tehnikama i razmnožavanje proizvedenog bezvirusnog sadnog materijala u komercijalne svrhe koriš?enjm uobi?ajnih tehnika vegetativnog razmnožavanja. Sadnica vo?a dobijena ovom metodom je dosta skuplja u odnosu na sadnice iz klasi?ne proizvodnje ali dugove?nost, prirast i prinos i kvalitet koji daju je siguran.

Dobit gajenje vo?a kao isplativa investicija gazdinstva