Thursday, 21 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Seminari » Dobar dan domaćine – Novi Sad, 9 i 10. februar 2017.

Dobar dan domaćine – Novi Sad, 9 i 10. februar 2017.

IPARDDobar dan doma?ine – Novi Sad.  Prilika da se poljoprivre-dnici upoznaju sa novostima iz primene nauke u agraru. Poljoprivredni fakultet iz Novog Sada organizuje Savetovanje “Dobar dan doma?ine” 9 i 10. februara 2017.  

Predstavi?e se na?ini uzgoja spelte i sirka – manje zastu-pljenih sorti na našim poljima. Profesori sa Poljoprivrenog fakulteta iz Novog Sada ?e ukazati na mogu?nosti daljeg podizanja prinosa poljo-kultura, tržišne perspektive prodaje pšenice, kukuruza, soje na svetskom tržištu. Na svetskom tržištu raste tražnja za uljanom repicom koja se kod gaji na manjim površinama – njena cena od 420 eura po toni je veoma privla?na za ratare.

Jedna od tema je i primena Zakona o zemljištu i mogu?oj prodaji strancima koji ?e biti aktuelan na jesen. Da li ?e Srbija zaštititi svoje njive i na posredan na?in otežati kupovinu zemljišta strancima. Ma?arska je zabranila prodaju strancima, Slova?ka je produžilamoratorijum kupovine, Slovenija je uslovila da je kupac mimimum 5 godina državljanin Slovenije.

?lanice EU tako?e pažljivo upravljaju ovim resursom. Danska je uslovila da ne možete postati vlasnik zemlje ako nemate odre?eni stepen obrazovanja i dokaz da u selu živite 25 godina bez prekida. Regulisana je i makismalna površina zemljišta u vlasništvu do 300 hektara i uslov da vlasnici farme žive na gazdinstvu.

Cene zamljišta su porasle u Poljskoj (35 %), Slova?koj (21 %),Estoniji (50 %), u Litvaniji  ?ak 143 %. Prisutan je trend za preuzimanje poljoprivrednog zemljišta u ?itavom svetu.Veliki investitori, pa ?ak i vlade pojedinih zemalja su kupili u razli?itim formama više od 35 miliona hektara obradive zemlje u svetu. Oko 40 odsto tih kupaca ima sedište u EU.

Neizbežna tema je IPARD mogu?nost da poljoprivrednici ostvare sredstva iz EU. Povrat sredstava je od 50 – 60%, nakon izvršene investicije. Koliko je ura?eno da se to ostvari, šta je potrebno od uslova da se sredstva i dobiju i brojna druga pitanja možete postaviti na savetovanju.

Predstavi?e se i brojne semenske kompanije sa ponudom proverenih kao i najnovijih sorti za predstoje?u setvu.

Spelta je stara sorta pšenice o kojoj možda ne znate puno. Cena je uvek povoljnija od “obi?ne” pšenice. Tražnja na tržištu je ve?a od ponude.

Spelta omogu?ava ljudima koji su alergi?ni na gluten da koriste speltu u ishrani.Tokom rasta i razvoja našeg organizma potrebno je unositi belan?evine od kojih su najvažnije esencijalne amonokiseline. Njih 8 moramo unositi u organizam hranom jer ih ne možemo sintetizovati. Zrno spelte sadrži veliki procenat metionina, fenilanina i leucina koji u?estvuju u stvaranju hormona adrenalina i noradrenalina koji su odgovo-rni za regulaciju nivoa še?era u krvi.

 Odnos masti,  belan?evina i dijetetskih vlakana u zrnu spelte je odgovaraju?i za naš organizam, a dijetetska vlakna su lako rastvoriva u vodi što obezbe?uje brzu resorpciju hranljivih materija u organizmu.

 Bogata je vitaminima B1 i B2 i nijacina,visok sadržaj selena doprinosi zdravoj deobi ?elija jer njegov nedostatak doprinosi pojavi raka. Bogata je mineralima i sve to je preporu?uje kao hrana koja doprinosi podizanju imuniteta našeg organizma.

 Organski na?in gajenja biljaka predstavlja takav na?in uzgoja koji ne koristi hemijska zaštitna sredstva i vešta?ka mineralna ?ubriva.

spelta Poljoprivredno gazdinstvo JEVTI? iz Ba?kog Gradišta upravo tako uzgaja speltu. Proizvodi je u skladu sa prirodom i o?uva-njem ekološkog optimuma. Osim samog zrna spelte proizvo-dnja se proširila na pahuljice od njenog zrna, mekinje, brašno, griz.

 Sam proces odvajanja pleve i ljuske od zrna se odvija speci-jalnim postupak u kome sa zrnom dolaze u dodir samo drveni delovi mašina ?ime se ?uva prirodni sastav materije u zrnu.

 Tako uzgajena spelta je ukusnija i obezbe?uje nam bolji i duži život.

 Gazdinstvo JEVTI?, Ba?ko Gradište, Sv. Marinkovi?a 40,        e-mail:jevticdusko@stcable.net

 tel: 064/70-11-037          065/60-51-771

foto:pixabay.com