Wednesday, 23 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Djubrenje vinograda – mladi vinograd posle sadnje

Djubrenje vinograda – mladi vinograd posle sadnje

vinograd

Djubrenje vinograda posle sadnje do stupanja u fazu redovnog plodonošenja. Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje u ovoj fazi je neophodno. Ovo se mora u?initi utoliko pre ukoliko je bilo izostavljeno meliorativno djubrenje ili djubrenje pri sadnji. Pošto vinova loza u ovoj fazi ispoljava veliku potrebu za azotom, azotna ?ubriva unosi?emo u više navrata radi efikasnijeg iskoriš?avanja. Prvo unošenje obavljamo pre kretanja loze, slede?e unošenje je kad lastari dostignu dužinu od 10-15 cm. Tokom prve godine korisno je da se azotno ?ubrivo unosi u 2-3 navrata.

Djubrenje – mladi vinograd posle sadnje

U drugoj godini djubrenje se obavlja u dva navrata i to pre kretanja vegetacije , drugi put kad lastari dostignu dužinu preko 1 m. U tre?oj godini prvo unošenje djubriva je pre kretanja vegetacije, drugo unošenje ?ubriva je pre cvetanja, dok tre?e trebamo obaviti 20-35 posle drugog unošenja.Djubrivo se naj?eš?e razbacuje po površini zemljišta oko ?okota, a zatim se plugom ili kultivatorom zatrpava. Efikasnost djubrenja je ve?a ako se putem distributera ubacuje u zemljište na dubinu od 10-15 cm. Pored toga djubrivo se može uneti i u te?nom stanju pomo?u injektora. Unošenje pomo?u injektora je efikasnije, jer se rastvor mineralnih ?ubriva ubacuje pod pritiskomu neposredno u zoni delovanja korena. Koncentracija te?nih ?ubriva NESME da pre?e granicu od 1.5%. U drugoj i tre?oj godini zasada najbolje je ako se ?ubri kombinovanim mineralnim ?ubrivima tj.kombinacijom NPK. Ovo ?ubrenje se mora obaviti na slabo plodnim zemljištima.

Prose?ne koli?ine po 1 ha bi trebale biti:

-azotna ?ubriva 100-250 kg/ha,

-fosforna ?ubriva 300-500 kg/ha,

-kalijumova ?ubriva 200-300 kg/ha.

Djubrenje vinograda – mladi vinograd posle sadnje.

Ukoliko je pri meliorativnom ?ubrenju nedostajao stajnjak, u plantažnim zasadima mora se pove?ati humus setvom trava za zelenišno djubrenje. Ovo je vrlo efikasan na?in ?ubrenja, jer se pored pove?anja koli?ine mineralnih materija i humusa u zemljištu znatno popravlja i fizi?ka struktura zemljišta. Ovo se može posti?i i ako se primene i organo – mineralna ?ubriva, treset, humus – glistenjak.

Moramo znati da normalan razvoj novog zasada možemo o?ekivati samo ako su ove mere pravilno sprovedene.

Suzana Jerki? dipl.ing

PSSS-Vranje