Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Ratarstvo » Dezinfekcija osoke hlornim krečom

Dezinfekcija osoke hlornim krečom

glistenjak

Dezinfekcija osoke

DEZINFEKCIJA OSOKE – Osoka koja se sakuplja u odgovaraju?e oso?ne jame sadrži znatne koli?ine amonijaka i predstavlja izuzetno ?ubrivo. Pri dezinfekciji osoke, teško?u predstavlja znatna koli?ina organske materije koja za sebe vezuje velike koli?ine organske materije. Od dezinficijensa za osoku, najrasprostranjeniji i najbolji je hlorni kre?, ali se može koristiti i hlorno mleko i negašeni kre?. Kod odre?ivanja koncentracije hlornog kre?a treba odrediti koli?inu osoke, jer od toga zavisi i koli?ina dezinficijensa.

Koli?ina hlornog kre?a za nesporogene mikroorganizme je 9-13 grama na jedan litar osoke. Pražnjenje jame se vrši nakon 24 – 48 h i ukoliko se posle 24 h delovanja u osoci može ustanoviti najmanje 20 mg rezidualnog hlora po litru, tada se dezinfekcija može smatrati uspešnom.

Dezinfekcija osoke hlornim kre?om

Kako hlornim preparatima za dezinfekciju bolje pogoduje kisela sredina, a osoka uglavnom ima izrazito bazi?nu reakciju, treba je zakiseliti dodavanjem tehni?ke sumporne kiseline, kako bi dezinfekcija bila uspešna.

Dezinfekcija osoke je jedna od preventivnih mera u cilju spre?avanja pojave i širenja raznih zaraznih bolesti i zoonoza kod doma?ih životinja i ljudi.

Robert Širtov

Doktor veterinarske medicine sci

foto pixabay.com