Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Lucerka i crvena detelina, izbor zemljišta

Lucerka i crvena detelina, izbor zemljišta

detelinaLucerka i crvena detelina su najvažnije višegodišnje leguminoze na našim prostorima. Glavni razlog zbog kojeg se veliki broj proizvo?a?a odlu?uje da na svojim parcelama gaji ove vrste jeste pre svega visok prinos kvalitetnog sena. U ?etiri do pet otkosa godišnje, ukupna produkcija suve materije kod ovih vrsta kre?e se i preko 18 t po hektaru. Dobijeno seno, u zavisnosti od vremena košenja i na?ina ?uvanja, odli?nog je kvaliteta s visokim sadržajem sirovih proteina (18-22%), odli?ne svarljivosti, povoljnog aminokiselinskog sastava i sa visokim sadrž jem mineralnih materija, posebno fosfora i kalcijuma, kao i karotena, vitamina itd.

 Imaju?i u vidu da su genetski potencijali doma?ih sorti lucerke i crvene deteline oko 20 tona suve materije po hektaru u godinama pune eksploatacije, name?e se zaklju?ak da sve prednosti ovih vrsta u praksi nisu u potpunosti iskorištene. Prose?no ostvareni prinosi lucerke i crvene deteline kre?u se od pet do šest tona po hektaru, a površine pod ovim usevima ?esto se ranije razoravaju.

Lucerka i crvena detelina, izbor zemljišta

 Naj?eš?i razlog su propusti u zasnivanju lucerišta koji vode prore?ivanju sklopa biljaka, a samim tim smanjenju prinosa i kvaliteta krme, kao i dužini eksploatacije površina pod ovim usevima.

Jedna od grešaka u zasnivanju lucerke i crvene deteline, koja se kasnije ne može ispraviti jeste pogrešan izbor parcele. Pri odabiranju parcela za setvu ovih vrsta obavezno treba proveriti kiselost zemljišta, jer je to limitiraju?i faktor za njihovo gajenje.  Na pojedinim zemljištima, lucerka se može gajiti samo uz primenu mera kalcifikacije. U zavisnosti od stepena kiselosti zemljišta, preporu?uje se unošenje dve do šest tona dehidratisanog kre?a ili ?etiri do osam tona kalcijum-karbonata po hektaru zajedno sa osnovnom obradom.

Crvena detelina je nešto tolerantnija prema zemljištima s visokim pH vrednostima. Površine na kojima su u poslednjih nekoliko godina primenjivane ve?e koli?ine herbicida na bazi atrazina, ne treba koristiti za setvu leguminoza zbog spore razgradnje ovih preparata u zemljištu, a time i njihovog negativnog delovanja na leguminoze. Ukoliko se setva obavi na pogrešno odabrnim parcelama, lucerka ?esto odli?no krene, ostvari dobar sklop biljaka, pa ?ak i ostvari dva do tri otkosa, a zatim potpuno nestane. Nažalost, ovakve površine samo se mogu razorati.

 Sr?an Cvetkovi?, dipl.ing. poljoprivrede

Leave a Reply