Friday, 20 April, 2018
Najnovije vesti
Home » Agroekonomija » DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

DEKALB Živi na njivi

DEKALB Živi na njivi

DEKALB Inovativni centar – Poljoprivrednici se odlu?uju za setvu onih kultura koje daju najve?e prinose, samim tim i prihod. SM Agrar je na svojim parcelama se odlu?io za DEKALB hibride kukuruza i nije pogrešio. Tokom tri dana se pored Sportskog aerodroma E?ka održava ” DEKALB inovativni centar” gde se predstavljaju Monsanto Serbia, Timac Agro Balkans i BASF – najbolje od najboljih.

dekalb živi na njiviDr Zoran Petrovi?, direktor Monsanto Srbije, u Inovativnom centru u E?koj predstavio je najvažnije faktore za uspešnu proizvodnju kukuruza, kriti?nim fazama oplodnje i nalivanja, gustini setve, ranom cvetanju DEKALB hibrida i ceni semena koja opravdava maksimalan ekonomski efekat na kraju, posle berbe.

Na predstavljanju je ukazano na prednosti gajenja DEKALB hibrida. Saveti Nine Pauli?, predstavnika za severnu Ba?ku i severni Banat , su da se pokloni velika pažnja sastavu zemljišta i na osnovu toga opredeli za hibrid koji ?e dati najbolji rezultat. Izdvaja se hibrid DKC 3623, rani hibrid iz grupe FAO 250, koji je na poljima dao prinos od 8.3 tone / ha uz vlagu zrna od 14%. Na taj na?in se postižu velike uštede ( nema sušenja, rano se “skida” sa njive ). Napomenula je da se može gajiti i postrrno uz maksimalnu primenu agrotehnike.

DEKALB Živi na njivi – Inovativni centar

Poljoprivrednike uvek mu?i pitanje: Koju gustinu setve izabrati? Preporuka znalca iz DEKALB Inovativnog centra, Marije Poli? predstavnice kompanije za centralni Banat , je primena 75.000 biljaka po hektaru. Tako se postižu odli?ni prinosi, biljka ima dovoljno mesta da razvije dobru lisnu masu i dubok koren, što je izuzetno zna?ajno u periodima suše koje nas sve više ograni?avaju u uzgoju kukuruza. DEKALB hibrid 5830 ( FAO grupe 580 ) je ove godine dao 9,5 tona /ha uz vlagu zrna od 21,3%

dekla živi na njiviKukuruz se bere uglavnom u zrnu jer je to ekonomi?no, bolje su mogu?nosti skladištenja. Veliki broj poljoprivrednika ipak bere kukuruz u klipu i polaže ga u koševe, ambare. Dejan Nedeljkovi?, predstavnik kompanije DEKALB za južni Banat i Brani?evo, je ukazao na uslove koje treba ispuniti da bi se kukuruz skladištio na pravilan na?in. DEKALB hibridi daju 17 tona/ ha kukuruza u klipu sa postotkom vlage od 24 do 30%. To su hibridi DKC 4608,4717.

dekalb živi na njiviSavet je da se gaje hibridi tolerantni na poleganje što garantuje laku berbu. Ve?ito pitanje: KADA JE PRAVO VREME? Dejan Nedeljkovi? savetuje da se prati fiziološka zrelost kukuruza, da se pogleda da li zrno kukuruza ima crnu ta?ku na njemu i da je maksimalna vlaga zrna 30%. Veoma važna osobina DEKALB hibrida je odli?an randman – odnos zrna i ko?anke kukuruza. Kod DELAKB hibrida taj postotak je 82-85 % ( samo 18-15% je ko?anka – za razliku od hibrida drugih semenskih ku?a koji imaju randman 73 -76% zrna na klipu )

Danas je tre?i dan u ” DEKALB Inovativnom centru ” – predstavljanja novina iz oblasti gajenja kukuruza, primene novih ?ubriva iz kompanije Timac Agro Balkans i efikasnosti zaštitnih sredstava komapanije BASF koja slavi 150 godina postojanja .dekalb živi na njividekalb živi na njivi

DOBRODOŠLI!

Agenda:

Petak 11. septembar 2015. – BANAT

10.00 sati: – Okupljanje na Aerodromu E?ka, registracija u?esnika, doru?ak

11.00 sati: – Pozdravna re? doma?ina

11.30 sati: – Obilazak informativnih štandova

13.30 sati: – Ru?ak, druženje, zabavni program

16.00 sati: – Završetak programa