Tuesday, 23 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Stočarstvo » Ćurke uzgoj, neophodni uslovi za uspešni tov

Ćurke uzgoj, neophodni uslovi za uspešni tov

?urke uzgoj tov ?uraka

?urke uzgoj, neophodni uslovi za uspešni tov

?urke uzgoj – Sve više se obra?a pažnja kvalitetu hrane koju koristimo. Meso ?urki je zdravstveno poželjno i ?uva Vaše zdravlje. ?uri?i se gaje na sli?an na?in kao pili?i ali ipak postoje odre?ene razlike koje treba ista?i.?uri?i su ve?i od pili?a i znatno brže rastu pa im je zbog toga potrebno obezbediti 2-3 puta više podne površine, hranidbenog prostora,  prostora na pojilici, pod greja?em nego za pile.

Prvih nedelja ?uri?i su osetljiviji od pili?a, lakše stradaju od hladno?e, promaje, vlage, kvašenja i drugih nepovoljnih uticaja. Tek kad ,, prebobaju,, u uzrastu oko 8 nedelja postaju izrazito otporni.

?uri?i prvih dana slabo vide i potrebna im je jaka svetlost da bi uo?ili hranu i vodu. Oni se za razliku od pili?a, obavezno moraju u?iti da jedu i piju.

Zahtevaju više toplote od pili?a prvih dana, pa i nedelja. Minimalna temperatura koja se mora obezbediti jednodnevnim ?uri?ima je 35-38 stepeni C.

  • Osetljiviji su od pili?a i na druge stresove,

  • buku,

  • neujedna?enu osvetljenost prostorije,

  • lako se uznemire, uplaše i gomilaju, pa usled toga može do?i do velikih gubitaka.

Zbog toga što rastu znatno brže od pili?a zahtevaju  hranu bogatiju belan?evinama, prve 4 nedelje i sa 28-30% proteina. U gajenju i tovu ?uraka higijena je apsolutno neophodna. Prostoriju u koju ?e se smestiti jednodnevni ?uri?i potrebno je temeljno o?istiti, oprati i dezinfikovati.

Nekoliko dana pre useljenja, u prostoriju se unosi i po podu rasprostire ?ista i suva prostirka, a potom se unosi i raspore?uje predhodno o?iš?ena i dezinfikovana oprema kao što su greja?i, pojilice, hranilice i dr. Dobro je najmanje 2 dana pre useljenja obaviti fumigaciju prostorije tj. dezinfekciju parama formaldehida. Najmanje 24 sata pre prijema prostoriju zagrejati na 35-38 stepeni.

?urke uzgoj, neophodni uslovi za uspešni tov

Prvih dana je potrebno ?uri?e veoma ?esto nadgledati i kontrolisati da li se ugodno ose?aju i da li uzimaju vodu i hranu. Ponašanje ?uri?a je najbolji na?in da se oceni koliko im odgovaraju uslovi gajenja. Hranu treba davati ?eš?e i u malim koli?inama, ali da je uvek imaju na raspolaganju. Pojilice treba svakodnevno prazniti, prati, dezinfikovati i puniti svežom vodom. Naro?ito je važno da prostirka bude suva i rastresita. Da bi ?uri?i brzo rasli i dobro iskoriš?avali hranu,moraju se hraniti smešama koje sadrže sve potrebne sastojke (energija, belan?evine, masne kiseline,  aminokiseline, vitamine, mineralne materije, mikroelemente i dr.).

Najpovoljnija smeša za ?urke je ona sa oko 40 razli?itih sastojaka. Zato se najbolje i najpotpunije smeše sa svim potrebnim sastojcima u potrebnim koli?inama i u najpovoljnijem odnosu, proizvode u fabrikama sto?ne hrane koje poseduju savremenu, automatizovanu i kompjuterizovanu opremu za ovu proizvodnju.

Za ishranu tovnih ?uraka u intenzivnom sistemu koristi se hrana u obliku peleta. U prve 4 nedelje su pre?nika manjim  od 2 mm, a kasnije 3,2 mm. Pošto su ?urke zrnojedi, u njihovoj ishrani treba izbegavati brašnaste smeše. Svaka selekcijska organizacija za hibrid koji proizvodi u uputstvu za tov ?uraka daje odgovaraju?e normative ishrane

.Za napajanje mora se obezbediti ?ista, hemijski i bakteriološki ispravna voda za pi?e. ?urke troše približno dvostruko više vode nego hrane, mada u vrelim letnjim danima ta potrošnja može biti i znatno ve?a.

 PSSS Kragujevac  Dipl.ing.Vesna Vuksanovi?

Leave a Reply