Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Crvena palež na lakim, sušnim zemljištima

Crvena palež na lakim, sušnim zemljištima

vinogradCrvena palež na vinovoj lozi obi?no se javlja kod ?okota zasa?enih na lakim zemljištima na kojima nema dovoljno vode.
Bolest napada samo listove. Uzro?nik je gljiva Pseudopezicula tracheiphila koja svojim micelijum ulazi u provodne snopi?e lista onemogu?avaju?i normalno kretanje sokova u njima. Zbog nedostatka vode tkivo lista izme?u žila se suši i odumire pa nastaju karakteristi?ne pege izme?u nervatura lista.  U po?etku su pege svetložute boje sli?ne plamenja?inim pegama, ali boja se postepeno menja do crvenkastosme?e sa jasnim prelazom na zdravo tkivo.

Crvena palež na lakim, sušnim zemljištima

Simptomi se obi?no javljaju u maju i junu. Kod jakih napada dolazi do potpune defolijacije ?okota.
Za spre?avanje pojave crvene paleži izuzetno je bitna higijena vinograda u prethodnoj vegetaciji jer gljiva prezimljava na opalom liš?u u obliku micelijuma kao saprofit. U prole?e usled dejstva vetra i kiša dolazi do rasejavanja askospora koje vrše primarnu infekciju lista kada padnu na njega. Askospore na listu proklijaju i ulaze u sprovodne snopi?e lista gde stvaraju hife koje prouzrokuju sužavanje i zatvaranje sprovodnih snopi?a. Od infekcije do pojave prvih simptoma pro?e 3 do 5 nedelja.
Suzbijanje bolesti može da se vrši uklanjanjem biljnih ostataka iz vinograda ili prskanjem u fazi 3 i fazi 5 do 7 listova, ako je tada kišni period i to fungicidima na bazi karbamida.

PSSS Kragujevac
Violeta Petrovi?-Lukovi?

foto pixabay.com