Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Vinogradarstvo » Crna pegavost – opasna bolest vinove loze

Crna pegavost – opasna bolest vinove loze

vinogradCrna pegavost – Parazitna gljiva Phomopsis viticola napada sve delove vinove loze i izaziva veoma opasnu bolest pod nazivom Crna pegavost ili Fomopsis. Može, ako se ne sprovode mere zaštite, da dovede do potpunog propadanje ?okota. U našim vinogradima ova bolest je veoma raširena, ali joj se ne poklanja odgovaraju?a pažnja, retko se usmereno suzbija, pa zato u skoro svakom vinogradu beležimo njeno prisustvo, a neretko i veoma velike štete koje donosi. Utisak je da pojedini vinogradari ne prepoznaju bolest pa slabost pojedinih ?okota i pojavu drugih simptoma karakteristi?nih za ovu bolest,pokušavaju da reše poja?anim ?ubrenjem.

Crna pegavost je post?la veliki problem u novije vreme kao posledica sm?njenja upotrebe fungicid? n? b?zi b?kr? i sumpor?, koji su se ranije j?ko puno koristili.

Simptomi se u toku veget?cije n?jbolje uo??v?ju n? ml?darima, i to pri osnovi na drugoj i tre?oj internodiji, u obliku izduženih t?mnih peg?. Pege zbog r?zvoj? bolesti puc?ju i prim?ju izgled m?lih r?k- r?nic?. Posledice su zakržljavanje i neravnomeran razvoj lastara u prole?e, ošte?enja na listu i grozdu, kao i loše sazrevanje rodnih lastara u jesen. Oboleli lastari lako se prepoznaju po sitnim crnim ta?kicama  ( piknidi ) na kori koja je ?esto ispucala i ljušti se. Lastari koji nose grozdove gube snagu i elasi?nost, pucaju i lome se pri olujnom vetru tokom leta.

Iz piknida, od prolje?a, kada vegetacija krene, pa do jeseni, se u izobilju osloba?aju piknospore (rasplodni organi gljive) i to uvek kad padne kiša. Širenje ovog parazita je mogu?e i pomo?u loznih kalemova, grinja, makaza za orezivanje ako se ono sprovodi kasnije.

Za suzbijanje bolesti crna pegavost na vinovoj lozi, neophodno je koriš?enje integralnih mera zaštite (agrotehni?ke, fitosanitarne i hemijske), jer se ovaj parazit teško uništava.

Zimska rezidba je vrlo zna?ajna jer se otklanjaju oboleli lastari. Ovi lastari se iznose iz vinograda i spaljuju.

Pored uklanjanja obolelih lastara rezidbom neophodna su preventivna tretiranja.

– Pre otvaranja pupoljaka koriste se preparati na bazi bakra

– Od kretanja vegetacije pa do cvetanja treba obaviti još dva tretiranja bakarnim preparatima gde treba koristiti wg formulacije (vodotopive granule), jer se bolje vezuju za površinu biljke i teško se ispiraju kišom, što obezbe?uje duže zaštitno delovanje.

– Ova preventivna tretiranja sa bakarnim preparatima su zna?ajna za zaštitu protiv plamenj?e i crvene paleži, a treba ih konbinovati sa preparatima protiv grinja i pepelnice

– Prilikom zasnivanja novih zasada vinove loze trba koristiti samo zdrave sadnice.

Branivoje An?eli?