Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Cink i ostali važni elementi za razvoj biljaka

Cink i ostali važni elementi za razvoj biljaka

rokovi sadnjeCink je elemenat koji ima veoma zna?ajnu ulogu za odvijanje fizioloških procesa u biljci. U?estvuje u izgradnji mnogih enzima, zna?ajan je i za sintezu nukleinskih kiseline i nekih proteina, a sigurno njegova najpoznatija uloga je ta što u?estvuje u gra?i auksina koji je najzna?ajniji hormon rasta kod biljaka. Zna?ajan je i za fotosintezu, a u slu?aju njegovog nedostatka biljka ga zamenjuje nekim drugim metalom (Mn, Pb, Ca) što može biti toksi?no za biljku.

 Simptomi nedostatka ovog elementa javljaju se kako na mla?em tako i na starijem liš?u u vidu izbeljivanja i nekroze. Toksi?nost ovog elementa u prirodi se javlja veoma retko izuzev u podru?jima u blizini rudnika i mestima na kojima se odlaže jalovina iz rudnika cinka. Negativne posledice se mogu javiti u cve?arama koje koriste sisteme za navodnjavanje koji u svom sastavu imaju galvanizovane elemente sa kojih može do?i do spiranja cinka i njegovog dospevanja u zemljište. Simptomi toksi?nosti su sli?ni sa simptomima nedostatka Fe, a ponekad i sa simptomima nedostatka Mn, s tom razlikom da se žutilo ne javlja samo na mla?em liš?u ve? i na starijem.

Nenad Ili?,dipl.ing. PSS NEGOTIN

Cink i ostali važni elementi

 Cink (Zn)

 Simptomi nedostatka cinka vidljivi su na listovima, koji su mnogo sitniji i uži od normalnih. Tkivo izme?u glavnih lisnih nerava žuti i postaje hloroti?no. Vršni delovi izdanaka ne dostižu svoju normalnu dužinu, što ima za posledicu skra?ivanje internodija i pojavu bokora ili rozete listova na vrhu. Visoka pH vrednost i visok nivo fosfora ili mangana mogu dovesti do nedostatka cink.

 

 Zna?aj i nedostaci pojedinih elemenata

 Azot – N: oblik koji biljka usvaja preko lista je amidni-karbamid-urea, dok su slabije usvojivi amonija?ni NH4 i nitratni N03 oblik.

 Fosfor – P: nedostaci se javljaju u proizvodnji rasada i nakon sadnje u vidu ljubi?astih nijansi na mladim biljkama i sa nali?ja listova. Simptomi ve?eg nedostatka su zaostajanje u porastu vegetativnih i generativnih organa, žutilo na prvim pravim listovima i intenzivna zelena boja gornjeg dela tek posa?enih biljaka, pojave sli?ne simptomima nedostatka kalcijuma (Ca) na mladim plodovima, abortacija cvetova 5 i 6 cvetne grane, kao i slab kvalitet plodova i krupno?a.

 Kalijum – K: nije gradivni element i ima ulogu isklju?ivo u metabolizmu (usvajanje i transport svih hraniva i vode, aktiviranje enzima). Nedostatak se prime?uje na najstarijim listovima (žutomrke do mrke nekroti?ne pege). Prvi znak nedostatka na paradajzu je u vreme ranog naduvavanja i svetljenja plodova, koji izgledaju staklastoprovidni. Od odnosa N:K zavisi prinos i kvalitet. Kod odnosa 1:1,8 i manje raste prinos, slabi kvalitet, produžava se vegetacija, pojavljuje se zelena kragna, pucaju plodovi, naro?ito pri ve?oj vlazi zemljišta. Pri odnosu 1:4 izuzetan je kvalitet, uz manju produkciju.

 Kalcijum – Ca: važan je u strukturi membrana i pri nedostatku ovog elementa ?elije pucaju. Simptomi nedostatka su u vidu plutastog tkiva. Zbog slabe transpor – tabilnosti nedostaci se javljaju na najudaljenijim ta?kama biljke i najmla?im tkivima (primarna kupa rasta, vrh korena, vrh ploda, rub lista). Bez kalcijuma slabi otpornost biljaka na bolesti i prestaje porast.

  Magnezijum – Mg: važan sastojak hlorofila i brojnih fizioloških procesa. U slu?aju nedostatka magnezijuma prestaje fotosinteza, razgra?uje se hlorofil, što je ?esta pojava na starijim listovima. Pri slabom osvetljenju, u nedostatku vlage, slabi usvajanje Mg.

 Mikroelementi: potrebe biljaka za mikroelementima su najve?e u po?etnom delu vegetacije i slabe prema kraju. Linija prinosa polazi sa istog mesta, gde se nalazi ta?ka nivoa snabdevenosti mikroelementima. Uzroci nedostaka mikroelemenata, osim izostavljanja ?ubriva sa njihovim sadržajem u ishrani biljaka su: peskovita i organska zemljišta, visok pH vode i zemljišta, kisela zemljišta, visok nivo fosfata, visok nivo azota, primena ve?ih doza drugih makro i mikroelemenata, zasušivanje u proizvodnji rasada, suviše hladna zemljišta i prerana sadnja, slabo razvijen koren, visoka propustljivost zemljišta i gubitak vode, suvišna vlaga zeljišta, visok nivo bikarbonata u vodi, upotreba ?ubriva koja sadrže samo NPK, intenzivnost gajenja…

 Gvožde – Fe: od svih mikroelemenata biljke najviše iznose gvožde. Nedostaci se prvo uo?avaju na najmladim listovima u vidu hloroze. Najpovoljniji oblik usvajanja Fe su helati (EDTA, HEDTA, EDDHA…) i ve?i nedostaci se otklanjaju folijarnom primenom ovih jedinjenja. Nedostatak se javlja pri visokoj pH vrednosti, ve? od 6,5 zavisno od drugih ?inilaca. Visoka vlaga zemljišta zabarenost uzrok je nedostatka. Nestru?na upotreba specijalnih ?ubriva sa gvoždem dovodi do suviška i biljka postaje plavo-zelena, uz primetno smanjen porast.

 Bor – B: važan element za gra?u i deobu ?elija, formiranje i klijanje polena. Simptomi su kržljavost, krti listovi, loša oplodnja, sitni cvetovi. ?esta pojava opadanja zelenih plodova paradajza nekoliko nedelja pre zrenja je znak nedostatka bora i slabog spoja na izraženom kolencu peteljke ploda.

 Cink – Zn: nedostatak se ispoljava u vidu sitnolisnosti (mali, uski, sitni listovi) i kratke internodije. Na listovima se uo?avaju hloroti?ne pege i nekroza. Pojava nedostatka cinka u plastenicima je retka, osim ako se ne koriste ?ubriva bez njegovog sadržaja, pa je došlo do iscrpljivanja biljaka.

 Bakar – Cu: nedostatak karakterišu kržljavost, slabo oprašivanje, neotpornost na sušu i bolesti, gubitak nekoliko cvetnih grana (5,6,7…) ili cvetova i upotrebom velikih koli?ina stajnjaka.

 Mangan – Mn: simptomi se ogledaju u obliku internervalne hloroze i nekroti?nih pega na listovima, slabom porastu korena i manjom otpornoš?u na bolesti, malim brojem cvetova pete, šeste, a nekad i sedme cvetne grane u gajenju indeterminantnog paradajza.

 Valentina Aleksi?, dipl.ing.

 melioracija zemljišta i voda

Leave a Reply