Tuesday, 23 October, 2018
Najnovije vesti
Home » CENE NA BERZI » Cene poljoproizvoda trendovi, stanje na berzama

Cene poljoproizvoda trendovi, stanje na berzama

Cene poljoproizvoda –  zastoj u izvozu žitarica uregionu Crnog mora. Padavine su usporile, a tokom nedelje ?e i zaustaviti berbu, na kratko. Ulana repica koristi povoljnosti tržišta i dostiže cenu od 375 eura za tonu. Rusija je proširila listu za zabranu uvoza živih svinja, mesa goveda, ovaca, koza.

  Evropsko tržište

Rumunija – nova ekonomska politika koja podsti?e uzgoj graška u EU je dovela da se površine pod graškom udvostru?e za poslednje dve godine. Podsticaji za gajenje kultura koje oboga?uju tle azotom, spre?avaju eroziju, bogate su belan?evinama. Rumunija je postala tre?i proizvo?a? u EU ( posle Nema?ke i Francuske ) gaje?i grašak na 11%  od ukupnih površina EU.

pšenica , nov.2017,                    159,00 eura/t,  decem., 162,00 eura/t

durum, nov.. 2017.,                     230,00 eura/t

je?am, nov. 2017.,                       154,00 eura/t.

pivar.  je?am, nov. 2017.,        200, 00 eura/t,

kukuruz, nov. 2017.,                  153,00 eura/t.     novembar 151,50 eura/t

uljana repica, nov. 2017.          372,00  eura/t.   novembar 375.00 eura/t

suncokret, nov. 2017.                323,00 eura/t

Cene poljoproizvoda trendovi, stanje na berzama

Ameri?ko tržište

Na tržištima soje beležimo mali pad cena – povoljni klimatski uslovi u Brazilu  su podstakli optimisti?na o?ekivanja proizvo?a?a. Zaostatak u berbi kukuruza je pozitivno uticao na nivo svetskih cena kukuruza za isporuku u novembru.  Sada je 38% površina završilo berbu dok je prosek u poslednjih 5 godina 58%!

Soja iz ovogodišnje žetve beleži nešto niži procenat proteina ( 34 do 34,5%) što ?e primorati uzgajiva?e da dodaju suplemente, druge izvore proteina i time poskupeti proizvodnju. Potroša?i ?e biti prinu?eni da plate te troškove – da li ?esmanjiti špotrošnju?

pšenica, dec.2017,                  4,1725 $/bušel (cca 27,216 kg)

kukuruz, dec.2017,                 3,4625 $/bušel  (cca 25,4016 kg )

soja zrno, nov. 2017,              9,7575 $/bušel (cca 27,216 kg ) 

soja sa?ma, okt. 2017,     311,90 dolara / kratka tona   ( 907,1874 kg )

KINA – veliki rast uvoza gove?eg mesa je odlika ove godine. Pove?anj je ?ak 15,2% gledaju ?i prošlu godinu, dok je uvoz u mesecu septembru ve?i za 23,5% !! Najve?i dobavlja?i su Urugvaj, Argentina,Brazil iNovi Zeland. Puno se pri?a o izvozu iz Srbije , ali još ne beležimo izvoz ni jedne tone.

Crnomorski region

 Padavine širom regiona otežavaju berbu što dovodi do poteško?a pri prijemu u silose.  Kukuruz mora prethodno osušiti. Mogu?i su problemi sa zdravstvenom ispravnoš?u proizvoda jer su uslovi povoljni za pojavu plesni u kukuruzu. 

Rusija – rekordna žetva od 132,5 miliona tona žitarica je obradovala državne strukture. Niske doma?e cene u prvih tri meseca nakon žetve su prisilile farmere da sami sa?uvaju svoje proizvode i prodajuih kada se cene pove?aju. Skladišta u okviru gazdinstava su neuslovna ipostoji velika opasnost da žitarice uništi plesan, insekti… Opasnost je da ?ak 10 miliona tona žitarica postanu neupotrebljiviza preradu u sto?nu hranu, brašno … Udruženje uzgajiva?a peradi je pozvalo poljoprivrednike da koriste njihove skladišne kapacitete zbog zdravstvene sigurnosti žitarica, troškovi ?uvanja su 1-1,4 eura po toni. 

Nakon što je odobren uvoz 50.000 paradajza mese?no iz Turske postoji mogu?nost da Turska odustane od komplikovane procedure za uvoz žitarica iz Rusije.

 1. novembar 2017.

foto pixabay.com

Cene poljoproizvoda trendovi, stanje na berzama